is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

den grondvester van de republiek der vrije Nederlanden voor uwe verbeelding. — De Ruitee's graftombe te Amsterdam, of zijn standbeeld te Vlissingen, verplaatst u op het tooneel van Neêrlands zeeroem, verworven in drie zeeoorlogen met magtige rijken, om van de kleinere niet te gewagen. In eene reeks van zulke gedenkteekens, door 't aardrijkskundig onderwijs ter sprake gebragt, kunnen uwe leerlingen onder uwe leiding de historische ontwikkeling van het Nederlandsche volk aanschouwen en er door tot vaderlandsliefde en voorvaderlijke deugden worden opgewekt.

Maar ook bij de vermelding van onderscheidene gebouwen , aanschouwelijk voor 't oog of voor de verbeelding, kan weder voor de kennis van onzen tegenwoordigen burgerstaat een goede grondslag worden gelegd.

Bij stads - of gemeentehuis , b. v., wijst gij uwe leerlingen op het bestuur van stad en gemeente; bij het provinciehuis , op dat der provincie; bij de Koninklijke paleizen in den Haag of Amsterdam, op het geëerbiedigde Hoofd van den Staat en zijne Ministers; bij het paleis der Staten - Generaal, op Volksvertegenwoordiging en wetgeving; bij de provinciale geregtshoven of arrondissementsregtbanken, op de regterlijke magt. En wanneer gij hun dan daarvan zoo veel vertelt, als door hen te begrijpen en later door en in 't leven zelf te ontwikkelen is; dan zullen zij daardoor aanvankelijk bekend kunnen worden met het zedelijke doel der Staatsinrigting, en het zal u niet ontbreken aan eene gepaste aanleiding, om hen op te wekken tot betrachting van hunne toekomstige burgerpligten, tot gehoorzaamheid aan de wet, tot eerlijkheid in handel en wandel, tot bestrijding van hebzucht en eigenbaat.