is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

lijke godsdienst de kinderen aan liet te vondeling leggen en aan de barbaarsche mishandeling van hunne ouders, zoo algemeen in ouden tijd zelfs bij beschaafde en nog heden ten dage bij wilde volken, heeft ontrukt; dat zij de vrouwen eene hoogere en meer zekere stelling in het huisgezin en in'de maatschappij heeft verschaft; dat zij het onderscheid tusschen slaven en vrijen heeft weggenomen; dat zij den zendeling moed en kracht schenkt, om de zeeën te doorvliegen, ongastvrije oorden te betreden, mishandeling en marteldood te trotseren, teneinde onder Hottentotten en Kaffers aan Afrika's zuidspits, en onder de wilde menscheneters van Polynesie, de zegeningen te verspreiden, die wij aan Jezus komst op aarde te danken hebben.

Zoo kan eene aardrijkskundige les zelfs eene godsdienstige strekking hebben en behalve maatschappelijke ook christelijke deugdsbetrachting er een heilzaam vruchtgevolg van zijn.

Toehoorders, achtervolgens heb ik eenige punten uit het gebied der wiskundige aardbeschrijving, natuurleer, geschiedenis en uit het maatschappelijk eu christelijk leven voor uwe aandacht gebragt, om u aan te toonen, dat vele belangrijke zaken met het elementaire onderwijs in de aardrijkskunde verbonden of daardoor aan de leerlingen herinnerd kunnen worden.

Al te veel heb ik welligt van uw geduld gevergd, eu toch heb ik maar enkele grepen in de zoo even genoemde wetenschappen kunnen doen. Want uitgebreid is het veld van levenskennis, dat hier voor ons ligt. Maar juist die rijkdom van stoffe maakt het ons ten pligt, om bij ons onderwijs vooraf naauwkeurig te overwegen, wat voor onze leerlingen als kennis voor 't leven het meest