is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolttieuws.

Art. 11. Deze vakken van onderwijs worden in iedere afdeeling naar eenen bepaalden cursus behandeld, zoodat voor ieder uur van eiken schooltijd de werkzaamheden naauwkeurig zijn vastgesteld, en er tevens behoorlijk verband besta tusschen het werk in de verschillende afdeelingen.

De rooster der werkzaamheden moet steeds in iedere klasse op eene zigtbare plaats aanwezig zijn.

Het regelen en verwisselen van het werk moet met orde geschieden, opdat daarmede zoo min mogelijk tijd verloren ga, alle afdeelingen van elke klasse tegelijk verwisselen en bestendig worden bezig gehouden.

Art. 12. Maandelijks onderzoekt de hoofdonderwijzer naauwkeurig iederen leerling. Hij regelt diensvolgens de bevordering tot eene hoogere afdeeling en houdt daarvan aanteekening.

Jaarlijks zal eene openbare les gehouden worden, bij gelegenheid van het ontslag der leerlingen en het uitreikeu der getuigschriften, bij art. 22 vermeld.

Art. 13. De schoolgelden worden telkens eene week vooruit aan de school betaald, als volgt:

a. Voor ieder kind 10 cent.

b. Voor twee kinderen uit één huisgezin te zamen 15 cent.

c. Voor elk van drie en meer kinderen uit een huisgezin G cent.

In de vacantieweken wordt niet betaald.

Art. 14. De Zondagen en vacantietijden uitgezonderd wordt'dagelijks school gehouden, des voormiddags van 9 tot 12 ure, en des namiddags behalve des Zaturdags van 2 tot 4 ure.

Dagelijks, uitgenomen des Zaturdags, ontvangen de