is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten,

VIS Distr. JT. ,r. Sanaeling.

DINTELOORD en PRINCELAND. De Openbare school aan den Droogendijh van den Mariapolder vacant. Julij 1853.

IX Distr. Jlr. JT. >J. Sjohe.

GEERTRUIDENBERG. Door de benoeming van den Heer J. van Braambeek, tot Directeur van het Instituut voor opvoeding te Elburg, is de Openbare Dagen kostschool alhier vacant geworden. Aan deze bloeijende inrigting, die laatst een vijftigtal kostleerlingen telde, is, behalve de schoolgelden en vrije woning met schoollocaal, verbonden eene jaarwedde van do Gemeente van ƒ200. Onderwijzers van den eersten of tweeden rang, tevens voor eene of meer vreemde talen geadmitteerd, die mogten wenschen, bij het aanstaand vergelijkend examen, naar deze betrekking te dingen, gelieven zich, vóór den 20 September aanstaande, aan te melden, hetzij bij den Heer Burgemeester van Geertruidenberg, hetzij bij den Districts-Schoolopziener, te Breda, onder overlegging hunner acten en van voldoende getuigschriften nopens bekwaamheid en zedelijk gedrag.

€1 Mi M. Mi E BZ F; A .V t».

I Distr. SS. E-\ Baron van Verschuet:

OOSTERBEEK, Gemeente Renkum. De onderwijzer Hüibert Cornelis Pelletiee , den 16 April j. 1. zijne betrekking verlaten en zich naar Legden ter woon begeven hebbende, heeft de Bijzondere kostschool der tweede klasse voor jongens, aan welker hoofd hij geplaatst was, hierdoor opgehouden te bestaan.