is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boehbeoordeelingen,

Men vindt hier derhalve geene vertellingen of verdichte verhalen, zoo als vele andere leesboeken voor de tweede klasse bevatten, en waartegen teregt door sommigen geijverd wordt; — in dat opzigt verdient dan ook dit werkje de voorkeur boven sommige andere.

"Wat den stijl aangaat, die is eenigzins eentoonig. Vooral hindert daarin de te groote opeenstapeling van vragen. De onderwijzer zal daarbij onophoudelijk moeten laten beantwoorden, of zelf aanvullen, wat de leerlingen niet weten. Te lang achtereen te lezen is verkeerd; maar te veel hindernissen tusschenbeide benadeelt ook den gang van 't onderwijs, en met zulk heen en weder laveren moet men dubbel moeite doen om koers te houden. Als 't anders kan, is 't beter.

Of de Schrijver zich niet vergist hebbe, door bl. 46 onsen te schrijven in plaats van onzen, of oneen, en bl. 50 de maand met hij, in stede van zij, te verwisselen, daaraan twijfelen wij. Zoo ook lette hij eens op het versje, op bl. 43 aan het slot der leesles geplaatst.

De verschillende soort van letterdruk maakt dit boekje des te bruikbaarder voor de leerlingen, waarvoor het bestemd is. Dit toch wordt velerwege te zeer veronachtzaamd, zoodat wij meermalen wèl onderwezen, vlugge lezers te veel hierbij in verlegenheid gebragt zagen. Papier, druk, correctie en geheel de uitvoering verdienen lof. Wij hebben dus reden, ook dit leesboek aan te bevelen, opdat het velerwege en veelzijdig nuttig voor de jeugd moge zijn.