is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk,

volmake; dat uwe waarheid uw geheel bestaan aangrijpe; dat gij opstijget van kracht tot kracht, van deugd tot deugd, van voortreffelijkheid tot voortreffelijkheid: dat gij in eensgezindheid het werk dienet, 't welk u zeiven gevormd heeft; dat gij geloovig opziet tot den Aanvanger en Voleinder van al het goede op aarde; dat gij de grootheid van het werk met heilige huivering aanschouwet en uwe harten verre blijven van overmoed, van ijdele aanmatiging en de kinderachtige inbeelding, dat gij reeds hoogten en bergen bestegen hebt! o Neen, o neen, wij staan allen aan den voet des bergs, en zijn ver, ver van den top, naar welks bestijging wij trachten. Ik zal hem niet zien; mij zal het koele graf lang bedekt hebben , eer wij hem naderen. Wanneer ik mijne oocen sluit, zal mijn laatste woord tot u zijn: „Vergist u niet ten aanzien van de bergen, die gij te beklimmen hebt; zij zijn hooger, veel hooger dan zij schijnen. Wanneer gij den eenen beklommen hebt, staat gij pas aan den voet van eenen anderen; en wanneer gij u dan vergist en op den laagsten berg uitrust en toeft, dan zullen uwe voeten zwak worden, en gij zult den top des bergs zoo min zien, als ik hem zien zal.

Vrienden, medearbeiders aan het werk, wat moet voor u het nieuwe jaar zijn? Openbaring van u zeiven wegens al uwe vordering en wegens al uw terugblijven in uw doel. Ook op u let de twijfelende wereld; ook van U en van de maat van kracht in de opvoeding, tot welke gij u zeiven zult verheffen, zal zij tot de waarde of onwaarde van al ons doen besluiten. De pligten der oudere kweekelingen liggen verdubbeld op u, maar ook hunne genoegens wachten u dubbel, wanneer gij in eenvoudigheid den arbeid en het werk onzes levens getrouw