is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieutvs.

dag nimmer aanbreekt, of er hebben zich in het voorledène onvoorziene verschijnselen, —■ ongedachte gebeurtenissen, ontwikkeld, die door telkens op den beperkten kring van onze vooruitzigten, verwachtingen en ontwerpen terug te wijzen, aller behoefte aan hoogere bescherming te midden van den onweêrstaanbaren stroom van lotverwisselingen treffend openbaren. Ruimschoots hadden de leden onzer vereeniging in die bescherming gedeeld. De spreker herinnerde, hoe zeer de jongst verleden tijd, voor Nederland inzonderheid, een veel bewogen tijd geweest was; hoe zeer alleen een opgeklaarde, naar Christelijke beginselen gereinigde, zin beveiligt tegen tweedragt en godsdiensthaat; en, hoe zeer de onweerswolken, die in andere landen verwarring, onrust, vernieling zelfs aanbrengen, zich in het onze vreedzaam zullen oplossen en verdwijnen, mits do school, getrouw aan hare roeping, licht in het verstand en liefde in de harten blijft aankweeken. „ In zoodanigen zin, vervolgde de spreker, tracht onze vereeniging te arbeiden. De opwekking en bestendiging van zulk voornemen is niet slechts doel, maar ook vrucht van hare instelling, want door ons, zonder onderscheid van meening en belijdenis, bij elkander te brengen, door de gelegenheid te vermenigvuldigen om elkander naar waarde te leeren kennen, schatten en hoogachten, opent zij de mogelijkheid, om elkander de broederhand toe te reiken, kleingeestige vooroordeelen af te leggen, en duidelijker in te zien, welk het hoofddoel van aller werkzaamheid is en blijven moet. Opleiding, namelijk, van het volgend geslacht, langs verschillende, naast elkander, maar niet tegen elkander, loopende wegen tot telkens hooger leven, en daardoor alzoo tot hooger heil!"