is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieu tos.

Maar, mijne vrienden! kennen we dan des werelds ioop niet, en de onvermijdelijke lasten en zorgen, die aan dit aardsche leven, aan onze korte onzekere dagen verbonden zijn?

Ja, wij houden het er bij, behalve al dit onaangename en min opbeurende, heeft ons de wijze en goede Voorzienigheid nog zeer veel goeds en vreugdewekkends bereid, en geeft Ze ons bij voortduring de ruimste stofte, °ns in Haar op het dankbaarst te verblijden.

Trouwens, moge vóór 5 jaren de tweodragt, waaraan wij zoo even gewaagden, ook in ons land onder de assche hebben gesmeuld, heeft het evenwel de goede God onzen Willem II niet nog bij tijds gegeven, door het uitvaardigen van nieuwe, meer milde, en in menig opligt meer billijke staatswetten, het ook ons toegrimmend Monster van ons af te keeren, rust en orde onder ons ^ bewaren, en ons alzoo den meest gewenschten vrede te laten?

Mogen de bronnen van ons bestaan al niet rijkelijk nebben overgevloeid van algemeene welvaart en volksgeluk, ze hebben immers niet geheel opgehouden voor °ns te vloeijen?

Het is zoo, met Neêrlands gansclien burgerstand had vooral ook de onze in deze laatste jaren op het gevoeligst te deelen, en deelt dezelve nog bij voortduring in de algemeene volksramp, het gedurig mislukken of tegengaan van de aardappelvrucht, en de duurte van bijna alle Noodzakelijke voedingsmiddelen, waardoor zeer vele kinderen van onze scholen terug gehouden werden, die, «onder de bijzondere tusschenkomst van menschlievende eorpora's of welwillende maar tegelijk doortastende maatregelen van de zijde onzer Gemeentelijke of Gewestelijke