is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schooln ieu ws.

mogt gezongen worden het eerste der gedrukte zangstukjes :

DANKBAARHEID.

Zouden wij , bij 't ruim genot

Yan de beste zegeningen , * üiet crkent'lijk zijn aan God ?

Niet een vrolijk danklied zingen ? Dankbaarheid verheft den Heer , Brengt Hem zijn* geschenken weêr.

Lof, o God ï voor zoo veel goed r

Uit uw Vaderhand verkregen , t Dankbaar kinderlijk gemoed

Yoele steeds uw Vaderzegen. Dankbaarheid verheft den Heer, Brengt Hem zijn geschenken weêr.

Hieraan werd met vreugde voldaan, en daarop plaatste de hoofdonderwijzer zich voor de leerlingen en hie^ eene korte aanspraak.

Ik korte trekken wees hij op het groote voorregt' dat we boven -duizenden onzer medemenschen mo<*en ge' nieten, om reeds vroeg onderwezen te worden, en cÜe ontwikkeling naar ligchaam en ziel te mogen en te kuO' nen erlangen, waarvoor wij hier vatbaar zijn. Daarn» wees hij op het doel der Lagere school, en toonde daarbij aan, dat het leeren lezen, schrijven, rekenen, eöjf niet meer het doel, maar middelen in de Lagere sch°o1 zijn, om het doel, alzijdige ontwikkeling van den geheelen mensch, te bereiken. Daarop zongen de kinderen, gewisseld door jongens en meisjes, het tweede zangstukje1

HET HOOGSTE DOEL DER SCHOOL,

Wat is het hoogste doel der school, Yan de eene tot aan de and're pool?