is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BoeJibeoordeelingen.

aar den verschillenden aard der wetenschappen, dit ook 01111 of meer gewijzigd wordt, of dient te worden. Zoo Zftl een leerboek over de Wiskunde minder, een over de Geschiedenis meer van het geheugen eischen; een handboek V°or gene zal meer verklarend, voor deze meer verhalend eö beschrijvend moeten zijn. Bij de meeste, of althans Mj vele, leervakken is het echter niet genoeg, het ge^evigen te verrijken en het verstand te ontwikkelen; maar 0öldat ze van aanschouwingen uitgaan, en ten deele, of v°oral, op aanschouwingen gegrond zijn, of ook, omdat de aanschouwelijke wereld haar eigenlijk gebied is, zoo 18 ook het begrijpen en het zakelijke of woordelijke behouden — hoe noodzakelijk op zich zelve — hier niet voldoende tot een regt vruchtbaar en echt vormend onderwijs. Veel meer is het hier volstrekt noodig, dat het Seheele aanschouwingsvermogen en de verbeeldingskracht Van den leerling werkzaam worde en levendig in zich °ï>neme. De geheele voorwerpelijke stof van de wetenschap moet zich in den geest des leerlings (of ook des 'ezers) getrouw afspiegelen, zoodat de ziel een getrouw Weid van de voorwerpen er lange. Dit is vooral noodig Dij het onderwijs en het aanleeren der Aardrijkskunde.

wat in dit opzigt de onderwijzer niet altijd doet, of doen kan — omdat hem dikwijls de aanschouwelijke kennis en de hulpmiddelen om zich deze te verschaffen , ontbreken —, wat geen leerboek of handboek doet °f doen kan —, dat doet nu juist het boek van Gbube Cf Goeverneub. Is het leerboek een geraamte, — dit "Oek is het vleesch en bloed, die het geraamte aanvulden en levend maken.

Wat de vertaling aanbetreft, deze is, naar ons inzien, 2eer gelukkig uitgevallen. De als vertaler zoo gunstig