is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roehheoordeelingen,

Wij gelooven gaarne, dat de Schrijvers, gelijk zij in hun voorberigt verzekeren, de bronnen, die hun te dienste stonden, met zorg hebben geraadpleegd. De historische feiten zijn dan ook, voor zoo ver wij hebben kunnen nagaan, overal met juistheid en volledigheid opgegeven, en wij hebben bij het lezen zeer weinig stof tot aanmerkingen gevonden. Een paar kleinigheden zullen wij, na vooraf den hoofdzakelijken inhoud van dit berkje medegedeeld te hebben, ten slotte aanstippen. Na eene Inleiding, welke een naauwkeurig algemeen over0$t der aardrijkskundige gesteldheid van het oude Friesland bevat, wordt in vijf hoofdstukken de geschiedenis tot Kaeel den Groote ■— tot de Saksische heerschappij — tot de afzwering van Filips — tot de omwenteling op het einde der 18de eeuw — en tot op onze tijden behandeld. Maar — en dit is eene groote verdienste van hét boek — niet enkel de geschiedenis, voor zooverre zij bestaat uit een bloot verhaal van oorlogen, omwentelingen, inwendige verdeeldheden of andere gewigtige politieke gebeurtenissen, wordt hier behandeld: bij ieder tijdvak worden ook de regeringsvorm, de toestand der beschaving, de maatschappelijke ontwikkeling, met de «oodige uitvoerigheid nagegaan. Zoo lazen wij met veel genoegen op bl. 39 en v. de algemeene aanmerkingen over het eerste tijdvak der Friesche geschiedenis, en hetgeen later over de toenemende beschaving, over de opkomst Van steden en dorpen, over de kloosters enz. gezegd wordt.

Wij gewaagden hier boven van een paar aanmerkingen, die wij ten slotte wilden mededeelen. Ze zijn van Weinig gewigt, maar mogen getuigen van de belangstelling, waarmede wij dit schoolboek over de geschiedenis van Friesland gelezen hebben. Op bl. 14 vinden wij