is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen.

komt naderhand in de zamenleving zoozeer te stade. Wie toch is er, van den aanzienlijksten tot den gering' sten burger, die niet brieven van verschillende soort heeft te schrijven? En juist deze bevatten veelal geheimen, die men . ongaarne aan anderen toevertrouw* Noodzakelijker dan andere stijloefeningen mag men dus die heeten, welke zich tot liet schrijven van brieven bepalen. En toch zijn er vele scholen, waar men dit te veel voorbijziet; waar de leerlingen tamelijk goede opstellen over geschiedenis, aardrijkskunde, enz. weten te maken, en ook rekeningen, kwitantiën en soortgelijke kunnen zamenstellen; — terwijl zij in den briefstijl grootendeels onbedreven zijn.

Misschien geeft het wetenschappelijke gehalte der leerstof aanleiding tot die rigting dezer oefeningen en tot dat verzuim. Intusschen weten alle onderwijzers, da' de schrijfkunst hoofdzakelijk onderwezen wordt, om zijne gedachten schriftelijk te kunnen uitdrukken in alle omstandigheden des levens, 't Is daaruit ligtelijk af te leiden, dat het even noodig is, brieven te kunnen schrijven, als rekeningen en kwitantiën, ja veel meer noodig, dan opstellen in den vorm van betoogen, verhandelingen, verhalen, enz.

De vier bovenstaande werkjes verdienen deswege weiligt meer dan die van oenen anderen aard, eenige belangstelling in onzen tijd, waarin men de school en het leven teregt meer en meer in verband wenscht te brengen. Door nadere beschouwing daarvan, honen *Ü het belang dezer zaak te doen inzien, opdat men die moge blijven behartigen.

Wij kunnen beginnen met van N°. 1 een gunstig verslag te geven. Men treft in dit werkje negentien brie-