is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BoeMeoordeelingen,

Niet minder gunstig doet N°. 2 zich voor. Dit werkje draagt teregt den titel van oefeningen in het stellen vO^ brieven; 't is niet, gelijk het vorige, een leeshoek, da' met brievenstijl bekend maakt; maar meer eene handlei' ding tot aanleering der kunst om goede brieven te kunnen schrijven. Wij kondigen hier den vijfden druk aan! een bewijs, dat het in den smaak valt. De Schrijver verklaart in de voorrede, dat er geene veranderingen in de elkander opvolgende uitgaven gemaakt zijn, omdat noch beoordeelaars, noch ambtgenooten dit hebben aangeraden; en toch leest men op den titel: „vijfde verbeterde druk." Hoe moet dit nu verstaan worden? — ^ die uitgaven te vergelijken was buiten onze magt; maar bij het doorlezen hebben wij toch eenige feilen aangeteekend, die bij een volgenden druk verbetering behoeven, als: bl. iv, reg. 5: den vierden; lees: de vierde; — JÉ 12: den grootsten; lees: de grootste; — bl. 14, reg. ^ v. o., had; lees: hadt; — bl. 15, reg. 14, verzekert) lees: verzekerd; — bl. 18, reg. 12, als; lees: dan; -* bl. 19 , reg. 2, overkome ware; lees: overgekomen war«* Teregt verdient dit werkje zulk een goed debiet, en op' dat dit zoo blijve, raden wij den Schrijver aan, het veel mogelijk te zuiveren en te verbeteren. Bedrijvend6 deelwoorden, eenigzins stroeve zinnen, min juiste pun6' tuatio, enz. zouden wij nog kunnen aanwijzen; doch W ernstig nazien, zal de Schrijver die gewis zelf vindenHet zijn slechts, enkele vlekjes, die alzoo dit wei*je nog aankleven, en waarvan melding gemaakt wordt, 010 onze belangstelling te toonen in een werkje, dat wij v6e* en lang in-.scholen en elders zagen bezio-en, tot wezent' lijk nut en genoegen der jeugd.