is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws,

want dat het niet missen kon, of het zou de schoonste Vruchten aanbrengen voor de school.

Hierop bragt men den middag door in gepaste vrolijkheid ; menige toast werd er gedronken op den bloei van het Lager onderwijs en vooruitgang in beschaving, en Ha met krachtvolle stem het geliefde volkslied: „ Wien Neêrlands bloed" te hebben aangeheven, terwijl de geestdrift, waarmede het gezongen werd, getuigde, hoe warm ook hier het hart klopt voor Koning en Vaderland, Scheidde men, een ieder voldaan over deze zoo regt genoegelijke vergadering.

Aldus bezit dit District thans drie onderwijzers - gezelschappen. Ook de twee reeds bestaande gezelschappen beantwoordden volkomen aan het doel hunner bijeenkomsten; geregeld hadden telkens de bepaalde werkzaamheden, en op regt leerzame wijze, plaats; te Etten geleid door den ervaren meester van de Beek, A. Bieeens; te Teteringen door den kundigen H. J. van Wees, onderWijzer te Breda. De bijeenkomsten te Etten werden in September gesloten door den Schoolopziener, die ook op dit gezelschap altijd met graagte was verschenen, en hier eindigde insgelijks deze laatste vergadering, na den afloop der werkzaamheden, onder een vrolijk vreugdegenot, hetgeen niet minder het bewijs opleverde, hoe ook deze onderwijzers elkander de ware broederhand reikten. Bij de sluiting echter te Teteringen, noch bij de twee voorafgaande vergaderingen, was de Schoolopziener aanwezig, om eene voor hem gewigtigc reden, maar welke men hopen wil, dat niet meer bestaan zal bij eene volgende hervatting.

Van dit zesde District ziet men insgelijks eene algemeene vergadering in het aanstaande jaar te gemoet.