is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1868 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

en tot dit doel een stelsel van algemeene scholen voor algemeen onderwijs te onderhouden." De andere staten, die den regeeringsvorm handhaafden , voorgeschreven in hunne van de engelsche kroon ontvangen charters, veranderden ook aan hun schoolwezen niets.

In weerwil van dit alles had de achtjarige onafhankelijkheidsoorlog, de aanwinst van nieuwe territoiïën (welke tot hiertoe onder absolute regeering stonden, die niets voor het volksonderwijs deed) , de verheffing van nieuwe staten, het openen van nieuwe gemeenschapswegen, kanalen en spoorwegen , een gedeeltelijke veronachtzaming van het schoolwezen ten gevolge. De toenemende immigratie bragt, vooral uit Ierland , Engeland en de Eomanische landen , een aanzienlijk aantal onwetende familiën over. De oude wet, die tot schoolbezoek dwong, werd een doode letter; de onwetendheid kreeg vasten voet, vooral in de naar het westen zich uitbreidende nederzettingen, tot eindelijk vóór omstreeks dertig jaar helderdenkende mannen inzagen, dat hier iets moest worden gedaan , zoo de Unie als republiek zich een duurzaam bestaan wilde verzekeren, en dat alleen goede scholen, waarin armen en rijken te zamen werden onderwezen, het eenige ware fondament van den staat kunnen zijn. Er bereidde zich thans een van die eigenaardige volksbewegingen voor, waarvan men zich in Europa naauwelijks een denkbeeld kan vormen. Overal werden vereenigingen ter verheffing van het schoolwezen gesticht. Redenaars behandelden het onderwerp voor groote vergaderingen. Een groot aantal tijdschriften voor onderwijs en opvoeding werd in het licht gegeven; zelfs de politieke pers besprak nu en dan het vraagstuk. Verscheidene uitstekende mannen, als de Heeren Henry Barnard , Horace Mann , de Professoren Stowe en Bache gingen naar Europa, om de daar gevolgde stelsels te bestudeeren. Na hun terugkeer in Amerika gaven zij de resultaten