is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1868 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

beurt behoort te komen: 3/* um''S achter een vak dat nog minder tijd behoeft: '/2 uur; een dat zeer beknopt is en dus zeer weinig tijd noodig heeft: V4 uur. Zoo ga ik de geheele rij langs, om door deze aanwijzing de verhouding te bepalen van den tijd, dien ik aan elk vak wensch te besteden. Nu tel ik de uren te zamen. Heb ik b.v. 12 uren verkregen, dan weet ik, dat 1 uur gelijk staat met Vu van den tijd dien ik jaarlijks er toe kan gebruiken, en zoo ook met de andere aanwijzingen.

„Eeken nu, dat ik elke week 10 schooltijden heb van 2 uur lang, dan kan ik wekelijks 20 uren gebruiken. Deel ik deze 20 door 12, dan verkrijg ik ls/s nur voor elk vak waarachter ik 1 uur heb geplaatst, en zoo vind ik ook den tijd voor de overige vakken naar evenredigheid.

„Is dit nu een vak voor de hoogste klasse, dan verdeel ik de nur b.v. in 3 deelen en plaats het alzoo 3maal per week op de tafel van werkzaamheden, en wel naar goedvinden op één der dagen vóór- of namiddag. Zoo het een leervak voor de laagste klasse is, verdeel ik die l2/3 uur in 4 of 5 deelen, omdat deze leerlingen meer afwisseling behoeven. Ik weet dan, hoelang de oefeningen hierin moeten duren, en het komt alzoo 4 of 5 malen op de tabel voor, op onderscheiden schooltijden.

„ Heb ik nu zoo al de vakken op de tabel geplaatst, dan kies ik een leerboek voor elk vak of een handleiding voor niijzelven. Een vak, dat er wekelijks 3 malen op voorkomt, zal dus jaarlijks 150 maal aan de beurt komen. Zijn er in dit gekozen boek 75 lessen, dan zal het in een half jaar kunnen afgehandeld worden. Zoo ook met de overige vakken gehandeld, zal de tafel van werkzaamheden, in verband met de leerboeken en handleidingen, steeds aanwijzen wat er moet verrigt worden."

Dat gaat zeer goed. Gij hebt ons regt goed aangewezen