is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1868 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

kmg van hoofdonderwijzer der Openbare school voor lager onderwijs in deze gemeente.

De Schoolopziener werd bijgestaan door den Heer Gr. ET. üb Keizer, hoofdonderwijzer te Doom. Van de 16 sollicitanten , die brieven van oproeping ontvingen, zijn er elf opgekomen. Op de voordragt zijn geplaatst: M. J. van Garderen , hulponderwijzer te Utrecht; K. Sanders, hulponderwijzer te Arnhem; E. Willemse , hoofdonderwijzer te Ederveen; J. C. Maarleveld, hulponderwijzerte Schiedam; G. Koldewijn, hulponderwijzer te Wdgeningen. De Eaad beeft, in zijne vergadering van den 18 Januarij j.1. tot hoofdonderwijzer benoemd den Heer E. Willemse, hoofdonderwijzer te Ederveen.

V Distr. Jlir. Mr. JT.&.Bosch van Drahestein,

te Utrecht.

IJSSELSTEIN". Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Nov. 1867.

FIS 2 22 S R A3' 0.

II Distr. Dr. C *2. «Me Mammanet «te la

Sablonière, te Harlingen.

HAELINGEïL Aan de verdienstelijke hoofdonderwijzeres der eerste meisjesschool, Mejufvrouw Johanna Gijswijt , is, op haar verzoek, niet ingang van den 1 Januarij , een eervol ontslag uit hare betrekking verleend.

Tot belooning van de goede diensten, gedurende een tijdperk van 21 jaren in die betrekking bewezen, is haar dooiden Gemeenteraad eene jaarlijksche toelage van ƒ 150 verzekerd.

In de voorloopige waarneming der school wordt voorzien. De betrekking van hulponderwijzeres aan bóvenge-