is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1868 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKBEOORDELINGEN.

Jaarboekje voor liet lager onderwijs in het Koningrijk der Nederlanden. Eedaoteur: de Inspecteur van liet lager onderwijs in Zuidholland, Dr. M. P. Lindo. 1868. 's Grravenhage, Maktinus Nijhopf. Arnhem , D. A. Thieme. Prijs ƒ2,25.

Jaarboeken en jaarboekjes — hetzij onder dezen meer deftigen naam of onder den meer alledaagschen „almanak" — hun aantal is legio. Zoowel van algemeene strekking, op het gebied van kunst en smaak, als op dat van bepaalde Maatschappelijke betrekkingen; de keus is ruim genoeg.

onderwijzers echter hadden er geen. Zij hebben er echter Sehad. Wij herinneren slechts aan de vier jaargangen van het Jaarboekje van Dr. van der Kloes, van 1858—1861 in het licht verschenen, doch daarna niet voortgezet. En toch hebben vele onderwijzers zeker meer dan eens de behoefte gevoeld aan een legger, waarin zij omtrent de fungeerende s°koolautoriteiten , het onderwijzend personeel, enz. enz. de n°odige inlichting konden verkrijgen.

•óór eenige jaren heeft de Heer J. H. Swixdens te ■Amsterdam e'en poging gewaagd om in die behoefte te voorZlen) en een naamlijst geleverd van de fungeerende onderwijin Nederland en de over hen gestelde magten. Yele

emten kleefden aan dien arbeid, maar hij was daarom niettemin hoogst loffelijk, en met het oog op de ontzaggelijke Moeite voor een onderwijzer aan de zamenstelling verbonden, BVdr. Febr. 1868. 5