is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1868 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

„ Anderen staan gereed om zieh bij bet vaandel te voegen. Ach, edele grijsaard, help ze teregt!"

„Mr. Ehodus! mijn hulp zou falen. Let eens op!"

Nu haalde de verschijning van onder zijn staatsiekleed een staf en zwaaide er eenige malen van de regter- naar de linker- en van de linker- naar de regterzijde mede en weldra las ik hier onverschilligheid; daar gemakzucht; ginds ongeschiktheid ; elders vrees ; nu weder geldzucht ; dan verwaandheid , lusteloosheid, zwakheid, spotzucht, enz.

„ Waarom zijn enkelen met groote letters zigtbaar ? " vroeg Mr. Ehodus.

„Dat zijn de groote, algemeene zonden, die uw geslacht weerhouden van het goede te willen en te doen' en zich onder het vaandel te scharen."

Mr. Ehodus keek nog lang, en hoopte toch uit achting voor zijn broeders en uit belangstelling voor het groote en edele werk, dat het kleine hoopje, hetwelk zich bij het vaandel geschaard had, vermeerderen zou; maar hoe hij ook hoopte en wat hij ook wenschte, nu en dan liepen er enkelen van weg en de grijsaard sloeg verontwaardigd met zijn staf, en op den rug der wegioopers las Mr. Ehodus al wederom met zeer groote letters: trouweloozen !

„ Wie zijn de mannen ginds op dien heuvel en daar aan de linker- en regterzijde?" vroeg Mr. Ehodus. „Ik kan ze bijna niet zien, zoo ver reikt mijn waarneming niet!.. . . Zie, enkelen, zeer weinigen met steekjes!"

„ Goed opgemerkt Mr. Ehodus ," zei de grijsaard. „ Deze mannen zijn uitverkorenen of hebben zich vrijwillig opgeworpen als volksleiders, als opzieners der onderwijzers en als bevorderaars van godsdienst en onderwijs. We zullen ze in de verte laten staan; want waart gij een der hunnen, dan zoudt ge door mij aan die zijde in de verte geleid zijn en een niet minder treurig schouwspel ontwaren en den