Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZONDERLINGE BRUIDEGOM

RIJNSTEE (na 'n oogenblik, aarzelend). Ach, nu u 't toch over dat huis hebt, u zult op een of andere manier.... maatregelen moeten nemen. U weet, mijn financieele omstandigheden permitteeren me niet, me op zoo grooten voet te vestigen. En dus....

v. BR. Ach, jongen, laat me dat plezier nu, dat ik voor jou wat doe! Ik beschouw 't trouwens als 'n uitstekende geldbelegging. Iemand als jij móét slagen. Daar valt niet aan te twijfelen. Dat regelen we dus wel eens. (plots nadenkend). Tenminste als je moeder.... (zich herstellend) m'n vrouw.... (plots met groeiende zelfbewustheid). Ja, maar, ik wil 't! (doordat echter juist Mevr. v. BR. in den fond verschijnt, verliest zijn houding weer iets aan standvastigheid.) Hemel!

14e tooneel.

DE VORIGEN. Mevr. v. BR. en ELLA komen samen op uit den fond.

MEVR. v. BR. (in hevige bewogenheid, weet nog niet goed, of ze onverzoenlijk dan wel vergevensgezind zal zijn), Ha, Hugo, ik zie, jij neemt meneer al streng onder handen. Dat is goed!

v. BR. (opstaand, onzeker). Dat is te zeggen....

MEVR. v. Br. Natuurlijk Uitstekend van je! (zich

nu rechtstreeks tot Rijnstee wendend). Meneer, ik begrijp niet, hoe u den moed heeft, nog onder onze oogen te komen.

RIJNSTEE (is eveneens opgestaan, bescheiden). Ik wist niet, dat u hier was.

MEVR. v. BR. (heftig). Dat hadt u moeten weten! Niets omtrent 't doen en laten van.... (weer met iets van 'n tragédienne) onze dochter moest u onbekend zijn. Alles dient u in 't werk te stellen om 'n pijnlijke ontmoeting te vermijden. Als mijnheer van Heem ons in de gang niet gewaarschuwd had, wat zouden wij dan geschrokken zijn! En stel u voor, dat Hetty. ... En als u^t nog maar gewéten hadt!

RIJNSTEE (niet begrijpend). Wat zegt u?

MEVR. v. BR. (hem in haar opwinding toch nog listig

Sluiten