Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK

geloof van tallooze contemporaire Britten in geheimen, doch volgens oud landrecht volkomen wettigen echt vereenigd waren geweest, kwalijk ontglipt.

Maar hij had niet in voldoende mate het juist inzicht en de moreele zelfbeheersching om het oogenblik af te wachten, waarop oom James het laatste restje zijner toch reeds zoo bedenkelijk geringe populariteit zou hebben verspeeld, moment, dat de schrandere Oranje verbeidde, die zich slechts een luttel drietal jaren later zonder zwaardslag de kroon, door zijn Grootvader, den Koning-martelaar Charles den Eerste, gedragen, als een rijpe vrucht in den schoot zag vallen.

Ontijdig dus en met slechts een tachtigtal gewapenden landde Monmouth den elfden Juni 1685 te Lyme in Dorsetshire. Hier en daar voegde zich eenig landvolk bij hem, maar van de Lords, Baronets en Squires ontsloten hem slechts enkelen de poorten hunner kasteelen.Den vijfden dag der volgende maand werd hij bij Sedgemoor door Lewis Duras, Graaf van Feversham, en door John Churchill, Baron Churchill vanEyemouth enSandridge.den later zoo beroemden eersten Hertog van Marlborough, verpletterend geslagen. Eenige dagen later gevangen genomen, werd hij den vijftienden Juli te Londen in het openbaar op een schavot onthalsd, waarbij door de zenuwachtige onhandigheid van den gezworen scherprechter John Ketch, die in overeenstemming met de overweldigende majoriteit zijner landgenooten althans op den bodem zijns harten voor de zoo beminnelijke persoonlijkheid van zijn beklagenswaardig slachtoffer niet geringe genegenheid koesterde, volgens de meeste geschiedschrijvers een vijftal, volgens sommige zes, ja, volgens enkele zelfs tot wel zeven slagen met de moordbijl noodig waren. Zijne titels en goederen werden verbeurd verklaard. Gelukkig waren onder deze confiscatie niet begrepen de niet minder talrijke en uitgestrekte estates zijner gade, die de titels voerde eener Hertoginne van Buccleugh en Gravinne van Dalkeith in haar eigen recht; Monmouth's kinderen bleven dus voor armoede gespaard. De thans regeerende Hertog van Buccleugh en

Sluiten