Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l8 AAN mer. KINOEN OMTRENT

..dommen altijd in dezelfde handen bleven, indien, roen er niet op rente hadde kunnen leenen, zoo van geld als goederen ?

Josephus zegt: „ 't Is verboden, op woeker aan ,, eenigen Jood te leenen." Philo drukt zich eveneens Uit. Beiden voegen er niets bij, en fchijneu , door hun ftilzwiigen, te doen gelooven, dat het met opzigt tot de Heidenen niet eveneens was gelegen. Doch zie hier, wat men bij den vermaarden maimonides , de meest afdoende getuigenis onder de Joden, leze: ,, Het is geoor„ loofd, aan de Heidenen en de Profeliten op rente ,,>te leenen, zoo wei ais van hun te leen te nemen:

want er ftaat gefchrevcn: Gij zult niet woekeren aan „ uwen broeder. Het is verboden, op woeker aan zij,, nen broeder te leenen, hoewel dit, ten aanzien van „ bet overige gedeelte des menschdoins, geoorloofd is. „ 't Is zelfs een Heilig gebod , woeker te doen omtrent , den Vreemdeling of Heiden : want er is ook gefchre-

ven: Aan den Vreemden zult gij woekeren. Men

moet derhalve in acht nemen , dat dit gebod, ten „ dezen opzigte, Heilig is. Zoodanig is de tekst der „ heilige wet."

In Sepher Siphri leest men insgelijks.: „ Aan den „ Heiden zult gij woekeren, is een Heilig gebod, zoo

wel als het: Aan uwen broeder zult gij niet woeke-

ren, een ontkennend gebod is."

In de Piruslitora: „ 2fc)0 veel zegt de wet van het

Helen niet, en het wordt erkend, dat eenen Heiden " heimelijk zijn goed te ontvreemden eene misdaad '11 is; doch de woeker, van welken het verdrag voort„ fpruit uit de toeHemming en den vrijen wil, zoo

wel van hem, die te ken geeft, als ontvangt, is

geenszins dan alleen tusfehen broeders verboden." " Mozes fchijnt ten oogmerke gehad te hebben, door middel van den woeker, eenen fcheidsmuur te meer tusfehen zijn volk en de vreemde volken op te rigten. Bekend is de oneindige menigte voorfchrif'ten en. plegtigiieden, door welke hij fchijnt gewild te hebben , de zeden der Hebreeuwen eenigermate op een' vasten voet te brengen „ en hen van het overige gedeelte des menschdoms voor altijd af te fcheiden. Van hier dat hij bun het gebruik van zoo velerhande foorten van fpijzen verbood, en de andere beval op eene bijzondere wijze te bereiden. V:a hier dat hij hun zoo veie was-

•fchia-

Sluiten