Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3.6* AANMERKINGEN OMTRENT

den zij zich niet willen bedienen. Onder den maaltijd nemen zij vele plegtigheden in acht.

Op den Sabbat leven zij in volftagene werkeloosheid. Niets zouden zij eten, 't welk op dien dag geboren of gereed gemaakt is. Aan het brandblusfchen zouden zij niet willen helpen; geen vuur of lamp mogen zij oró> teken, doch zij mogen het door eenen Onjood laten, doen. Daar het hun verboden is, op dien dag eenigen

iTr, w 8e\'-,Zljn ,Zij nMuwgezet genoeg, om zich zoo ligt mogelijk te kleeden. Hun is'verboden, over handelzaken te fpreken, verder dan eene mijl buiten de Lad te g^n, alwaar zij wonen. De wondheelers mogen geene kunstbewerking doen. Een weinig meer vrijheids laten de Rabbijnen alleen aan de Geneesafieren.

De Almanak der Joden legt de laatfte hand aan hunne afzondering van andere volken. Hij wordt alle jaren gedrukt. Een maansomwenteling is eene joodfehè maand. Hun jaar begint in September; om de zon- en maanjaren gelijk te maken, ftelleu zij eiken omloop o» negentien jaren, en in deze negentien jaren zijn er ze ven van dertien maanden ieder. De jaren van dertien maanden komen om de twee of drie jaren weder- dan tellen zij tweemaal de maand Adar, en zij plaatfe'n die tusfehen onze Fehruarij en Maart, en zij zeggen Adar de eerfte en Adar de tweede. Op den 15 der xamA Nifan, gemeenlijk invallende in April , begint 'het Paaschfeest; al den tijd, welken dat feest" duurt, brengen zij door met het opzeggen van gebeden, en het waarnemen van plegtigheden, die de verlosfing uit Egypte^ herinneren. Gedurende den loop des jaars hebben zij nog vele andere feesten, fommige van welke ver-, icheidene dagen duren. Het Loofhuttenfeest duurt negen dagen.

Se 'd°od is verpligt te trouwen; den ouderdom van he m J'areT1 heobe!1 de Rabbijnen voor het huwelijk ocpaald. Al wie over het twintigflte jaar ongehuwd ,iiV« ge«kend, in de zonde'te leven. Het ftaat

aiiv-n joaen vrij, vele vrouwen te hebben, doch die yan ue Levaht alleen maken er gebruik van. Een man is genoodzaakt, zijne vrouw te verftooten , indien hij op voldoende gronden haar verdacht houde. Een man kan te allen tijde zijne vrouw verftooten , wanneer hei

hitna

Sluiten