Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$3 IETS OVER HET STELEN.

anders bepalen, dan volgens de daad zelve. De Op. perite Wetgever zegt eenvoudig: Gij zult niet ftelsnl «n s de kenner der harten, bepaalt niets omtrent het oogmerk, de gevolgen van den diefflal, en kunnen of Kogen wij dan, omtrent het onzekere, oordeelen ? Neen dit kunnen, dit mogen wij niet.

Gaan wij eens verder, dan zullen wij zien, hoe dwaas het is, om te willen dellen, dat een diefflal

aan een armen gepleegd . , als, namelijk, de diefflal

even groot is meerder ftrafwaardig is, dan bii eenen rijken begaan, want de gevolgen zijn fomtijds zeer yerfchillend. Ik wil mij bij mijn gefield geval alleen bepalen, &en dief ontfteelt aan A. honderd guldens haalt dezelve in ftilte weg, en berooft hem dus van hetgeen h«, _door zwaren arbeid, had overgewonnen; nu is hij zijnen kleinen fchat kwijt, en hij moet toch iets hebben, als hij eens oud wordt, en niet meer arbeiden kan; hij verdubbelt dus op nieuw zijnen arbeid , om weer iets over te winnen, daar het weinigie dat hij bezeten heeft, hem van te voren wel eens deed denken: waarom behoef ik mij af te ilooven, ik heb toch altijd iets, waarmede ik mij in den tijd van nood

redden kan. Hij ftond dus op het punt, om een

luiaard te worden; maar nu moet hij voortarbeiden en hij blijft even vlijtig, even ijverig, zelfs vlijtiger dan te voren. Dezelfde dief ontneemt aan B. heimelijk honderd guldens van zijnen overvloed, en deze verliest er op zichzelven niets door, want hij had dezelve niet noodig tot zijn beftaan, maar — al hetgeen hij overig had, buiten zijn beftaan, gaf hij aan armen en behoeft tigen; hem zijn nu honderd guldens ontnomen, hij kan dus minder, al ware het maar eenen, ongelukkigen helpen dan hij anders zoude gedaan hebben. , Welke

diefftal was nu grooter en nadeeliger voor het algemeen ? Dwaasheid is het dus voor ons, om de

grootheid van eene misdaad te willen beoordeelen uit ae" P.erfoon, waaraan dezelve wordt gepleegd.

in lÏÏ mr°eten ee"e daad' a,S daad' altiid °P zichzelve, ftand^ befchouwen, want bijkomende om-

als daad Kr^ken de daad Zdve niet uit- Eene daad> 1 bT alti'd dezelfde, ten opzigte van denge¬

nen die dezelve bedrijft, fchoón om (handigheden dezelve kunnen vera„derenJ, 'ten opzigte varf hen? « W1en zij bedreven wordt. De daad, als daad, ftaat % in

Sluiten