Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENIGE E IJ ZONDER H E D Ë N , ENZ. 35

EENIGE BIJZONDERHEDEN, RAKENDE HET KARAKTER s [ DE ZEDEN, EN LEVENSWIJZE DER IN WONEREN VAN PORTUGAL.'

T"V Portugezen hebben in hunne zeden en gebruiken' XJf veel, dat van de zeden en gewoonten der overige Europifche Natiën afwijkt, en aan hun bijzonder volkskarakter eigen is, ten deeïé afkomflig van de vorige bezitters des lands, de Mooren', en hetwelk dus meer overeenkomst heeft met de Oosterfche gebruiken- waarvan vele trekken, die. zich hedendaags in het karakter der Portugezen vertoonen, moeren afgeleid worden.

In eten en drinken, zijn de Portugezen gewoonlijk zeer matig. Alleenlijk bij gastmalen, pogen zij, dooi een bovenmatig genot, den gastheer" eer aan te doen.. Na den maaltijd, houdt men, gemeenlijk, even als int Spanje i de Scstd, of den rusttijd. Zij eten meest vleesch en Visch ; inzonderheid is visch de gewone fpijze van het gemeene volk. De bijna dagelijkfche kost der foldaten, der daglooners, en der arme lieden, beftaat uit brood, fardijnen, en wijn; de bedelaars zelfs -wrijven voor hunne kinderen het brood met fardijnen, om hun, ten minde, eenigen fmaak daarvan te geven. In Lisfabon ziet men Zelfs, op de fïraten, ligt opgeflagene gaarkeukens, welke Frigideirös genoemd worden waarin men eene menigte fardijnen en andere Pöedkoope visch, voor hét gcmeéne volk, braadt, hetwelk zich hier voor 4 of 5 penningen verzadigt, en indien de beurs het lijden kan, nog een glas wijn daartoe drinkt. —— van moeskruiden houden de Portugezen niet; echter worden er vele peulvruchten gegeten, en ook gekookt verkocht. Kastanjen worden ook geroost ver kocht, en behalve dezen, vele andere boomvruchten gegeten. Het vleesch is ,- voor het overige , tamelijk duur, en het fchapenvleesch niet fmakelijk. Wildbraad en gevogelte is er fchaars, weshalve, zoo als «ezegd is, visch, en in het bijzonder ook ftokvisch , de&voornaamfte fpijze der mingegoedde burgers uitmaken.> Het brood, dat hier gegeten wordt, is meest door^ ^ 2 gaan*

Sluiten