Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KARAKTER, ENZ, DER INWONEREN VAN PORTUGAL. 3?

doek, zoodanig om het hoofd gewonden, dat van achteren eene flip nederhangt. Eenige dragen ook , naar dé 'Spdanfche wijze, een haarnet, RedefiVagenaamd , doch geen fluijer. De boerenvrouwen, omftreeks Lisfabon, komen gewoonlijk met een rood jakje, en eèn zwarte

fpitfe flüwèeleu muts op het hoofd, in de ftad

Lieden van rang kleédeh zich meestal naar de Franfche wijze; echter behouden de vrouwen daarbij haar eigen hoofdtooisel, hetwelk dikwijls alleen beftaat in eenen baud om het hoofd, waarmede 'net haar glad naar achteren gebonden wordt. Veel fmaak ontdekt zich niet in den opfehik der Portugezen; maar des te meer zijn zij gezet op'.glans, en vertieren zich uitermate zeer met diamanten.

De Portugezen zijn ongemeene liefhebbers van fnuif'tabak. Alles ftfuift; en'de Portugees kan bijna alles veel liever inisfen, dan den fnuiftabak, zoo verre gaat hunne gehechtheid aan denzelven. Een reiziger eenmaal eene wandeling even buiten Lisfabon doende, ontmoette eene welgekleedde vrouw, die hem om een fnuifje vraagde, dewijl zij hare doos verloren had. Op de verklaring van den vreemdeling, dat hij geen fauiftabak bij zich droeg, riep zij uit, met alle teekénen van de hevigfte' fmart: Och! dan ben ik radeloos!" —— Ook wordt, hetgeen bij ons een drinkpenning heet, in Portugal Snuift ab ah geld genoemd. Het tabaksrooken was eertijds hier niet zeer gebruikelijk, maar is federt meer in zwang geraakt.

De woningen "der Portugezen, zelfs die van voorna'rne lieden, munten noch in reinheid, noch in gemak, noch in fi.erlijkhe.id uit; ook valt op de ftoffering der.zelven, zoo weinig als op hunne equipagien, niet te roemen, want men ziet zelfs in iJsfabon geen enkel iraai rijtuig. De Portugezen hetoonen liever hunnen rang en pracht in eene menigte bedienden, ten nadeele van den arbeidenden ftand, aan welken daardoor zoo vele armen ontnomen worden, leder Edelman houdt ten minde eenen Secretaris, eenen Hofmeester, een paar Kamerdienaars , eenen Huiskapellaan , verfcheidene Lakeiien , Koks , Keukenjongens, Koetfiers, Voorrijders, Stalknechts, Huisbedienden, Volgknechten, Tafeldie. naars, enz,, ook altijd een paar zoogenoemde Stal. meesters of Schildknapen, die met den degen in de hand ter zijde van de koets hunner Heereu rijden. BoC '3 ' ven-

Sluiten