Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELSTUKKEN.

over het voortreffelijke van den christelijken godsdienst*

De treffendde gefchiedenisfen, uit het leven Van deii Goddelijken jezus, op deze aarde, die jaarlijks in de onderfcheidene gemeenten der Christenen behandeld worden, houden vaak mijne denkbeelden bezig. Kort, maar gewigtvol, was het leven van dien volmaaktften der Menfchen, in wien zich htt beeld des Onbevatbaren, zinnelijk, vertoonde. Mijne geheele ziel aanbidt Hem, Hem, die den verhevenften Godsdienst, gezuiverd van alle bijvoegfelen, en overeenftemmend met onze zedelijke natuur, in het helderst licht heeft gefteldé Maar hoe meer ik de voortreffelijkheid van dien Godsdienst gevoele, des te fterker treft of bedroeft mij het gedrag der meeste Christenen: hoe velen, toch, belijden openlijk, dat de leer van jezus , den weg ter volkomene zaligheid aanwijst, en dat zij die leer, met hun hart volkomen overeenftemmend, aannemen, terwijl zij, intusfchen, door daden en woorden, toonen, dat Zij die leer verachten, ja, dat zij de volkomene zaligheid, wier bronnen hun door die leer worden aangewezen, befpotten en ontvlieden. , f

Goede god! wat is van zulk een gedrag te wach-

ten! — dezulken, toch, kennen den wil des Almag-

tjgen maar, zij weigeren dien wil te gehoorza¬

men, en bereiden zich dus eene verdubbelde rampzaligheid.

Als weggezonken, in foortgelijke gedachten, zette ik mij neder aan eenen grasheuvel, op eenen ruimen afftand van mijne ftiüe landwoning gelegen. De dageraad kleurde nog naauwelijks de vale nachtwolken, eenzaamheid fcheen zich nog op de velden te legeren, en ftilte zweefde nog over de met vrolijk groen getooide bosfchen, eene heldere beek vloeide langs den voet dea heuvels, elke lichtftraal fcheen op de golfjes te huppelen, terwill de wiegende heesters, met bedauwde bloemen getooid, zich in het water fpiegelden. De zacht

MENG. I&07, NO. fl» D W-t»

Sluiten