Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den christel ij ken godsdienst. $t

ken die den waren god niet kennen, de zon als eene weldadige Godheid vereeren. Door haren invloed, toch, wordt de geheele wereld bezield, en nooit —-

„ooit vergeet zij terug te keerea, om aan alles

wel te doen.

a d e l ii a r t.

En toch leert ons de gefchiedenis der volken, dat reeds een zekere trap van befchaafdheid werd vereischt, om de zon als de hoogde, de weldadigfte Godheid te vereeren. Bij de meeste onverlichte volken, is het gevoel zoo ver verbasterd, dat zelfs de eenvoudigfte indrukken die het genot van weldaden merken moet, verloren' gaan 5 de dankbaarheid fluimert, en de wars liefde is ontheiligd. Onze voorvaderen, bij voorbeeld, maakten meer werk van den eerdienst aan wqdan, of den God hunner oorlogen, dan van dien, aan de heilfchenkende zon. Onder al de volken, die in het laatst ontdekt werelddeel, in Amerika, namelijk, bloeiden, waren het alleen de merkelijk befchaafde Peruvianen, die in de vriendelijke zon, de hoogfte,deopperlteGodheid erkenden, en met bloedelooze offeranden het plegtigst vereerden.

f i l e e t.

Hoe vurig wenschte ik niet, dat alle volken der aarde de leer van Christus leerden kennen!

• , 1 IK. ": *

Ach mijn vriend! voorheen zou ik in dien wen?ch geftemd hebben, doch nu ik de menfehen meer in hunne Ware gevleidheid leer befchouwen, beef ik voor het vervullen van dien wensch. De onwetenden hebben, immeTS ~00 vc'e' "'et te verantwoorden, als de rampza,• , '.' die bét geluk, dat bun aangeboden wordt, van . hunweren, en de reine parels, die voor hun geftrooid zijn, vertrappen?

a d e l ii a r t.

Gij verlangt dus nietwaar de uitbreiding van^den

Sluiten