Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den c hr.ïs te lijk e n godsdienst. 53

ae edeldenkende verheugt, en waai op de laaghartigfte zelfs trots is, moet ons, alsdan, ten vloek zijn; want niet de domheid, maar het vernuft verzint gruweldaden, die , hoe fijner ontworpen , hoe listiger uitgevoerd , des te verderfelijker, en des te ftrat baarder zijn.

f i l e e t.

Ik befchouw de komst van onzen Zaligmaker, op deze aarde, met eerbied en verrukking, als de heerlijkfte, de zaligfte gebeurtenis, voor allen, die zich de vruchten van die verfchijning waardig gevoelen, en de Goddelijke genade, die hun aangeboden wordt, omhelzen; maar voor die ongelukkigen, die moedwillig hunne oogen voor het licht der waarheid fluiten» of die weigeren gebruik te maken van den weg ter zaligheid, die voor hun gebaand is, fchoon zij zich dan ook den naam van Christenen mogen toeeigenen; voor dezulken zou het oordeel gods , immers, zoo verfchrikkelijk niet zijn, ware de Goddelijke Leeraar niet in deze zinnelijke wereld verfchcnen, en had hij niet, als op hunne ftraten gepredikt?

i k.

Tuist zoo denk ik ook. Voor den waren Christen ontfpringen beken van Goddelijken wellust, maar voor den vallenen Naam - Christen wordt elke bron van heil, die hij ontvlugt of befpot, veranderd in eenen oceaan van rampzaligheid.

adelhart.

Herdenk, wat ik u daar ftraks zeide, de verlichting van het menfchelijk verftand is de glorie des deugdzamen maar voor den booswicht is het eene fakkel, die hem 'naar den diepften afgrond geleidt, en zoudt gij nu, om die reden, alle verlichting, in diepe duisternis wenfchen herfchapen te zien; zoudt gij eene maatfchappij van menfchen, zoo onfchuldig, maar ook zoo onnoozel, als eenjarige kinderen, verlangen? Waarom oefent gil dan uwe verftandelijke vermogens? Waarom ö D 3 zoekt

Sluiten