Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHINEZEN «, EÖYPTENaARS èn HeSrEÈN.' 6f

hun geene werkzaamheid om muzijkale voortbren^fels daar te Hellen, ontbroken heeft, en dat vermoeden wordt door hunne liefde voor de muzijk, die zich oVeral vertoont, verder bevestigd; Wij vinden in hün. ne vroegfte gefchiedenis reeds fporen van de beoefening der muzijk, en van jubal wordt reeds duidelijk gezegd, dat hij de vader was van allen , die harpen en orgelen handelen; Mozes leerde bij de Egyptenaars, die hem opvoedden; hij zong, na den doórtogt door de roode zee, aan jehova een lof- en danklied, al het Volk zong met hem, vrouwen dansten vooruit, en floegen al danfende op trommelen of pauken; Men Vindt dikwijls gewaagd van lof- en krijgsliederen met of zonder inftrümenten. Door muzijk werden de ftrijders in het veld geroepen en tot veroveringen aangemoedigd. Met gezang en dans, trommels en harpen werden de;, overwinnaars naar hunne woningen terug geleid en coö voor het verleenen der zege geprezen.

Even gelijk zij door muzijk ten ftrijd werden opgewekt, zoo gebruikten zij ook de muzijk bij hunne Vreugde- en treurfeesten; zij kenden derzelver invloed op de hartstögten, en geloofden zelfs ziekten et door te kunnen genezen, en bezielden zich tot profeteren door gezang onder het geklank Van harpen, pfalters en cymbalen* Hunne profeten waren dichters en muzijkanten, leggende zich tevens toe op wijsheid, en otii het volk in gewigtige voorvallen raad te .geven. Zij hadden feholen Cn onderwezen iri dezelve vooral in de dicht- en toonkunst. Koning PaVId had Vier duizend zangers en fpclers. Hij zelf danste onder het geluid Van allerlei fnaartuig van dennenhout, van harpen 4 luiten, trommelenj fchellen en cymbalen voor de arke des verbonds. Salömo was zoowel dichter als muzijkant. Hij hield een groot getal van fpeel* lieden en zangers , en vertelt van zichzelven t ik hertelde mij zangers en zangefesferi , en wellustigheden der menfehenkinderen , fnarenfpel , ja allerlei fharenfpeh Zijn Hooglied is eene foort van drama dat Waarfchijnlijk . met muzijk werd uitgevoerd en Verzeld; Bij vrolijke feesten en treurige gevallen, bij gastmalen en begrafenisfen had gezang, 'dans en fluitenfpel plaats; gelijk een robijn in goüd glinstert« alzoo fmt het gezang den maaltijd, gelijk een fmaE i i-agd

Sluiten