Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DEN VEREERER VAN JEZUS CHRISTUS. IOf>

Vraagt gij, Lezer! Hoe zal ik toch dit middel op de doelmatig/Ie wijze in het werk /lellen? Op deze wijze: • Tracht vooral en voornamelijk de overtuiging der noodzakelijkheid van een deugdzaam leven en Van uwe bedemming, om dag bij dag beter te worden, altijd levendig te houden. Gij kunt en zult dezelve het zekerst bereiken, als gij u dezelve dikwerf, met betrekking en vereeniging der hoofdwaarheden van den Gods-' dienst, voordek en herinnert.. Als gij gedurig denkt: „ God, die met de hoogde wijsheid alles, wat hij geschapen heeft, onderhoudt; G0D, die met onbegrensde goedheid de Vader en Verzorger aller zijner fchepfelen is , bepaalde en bedierde ook al mijne 'lot,, gevallen door zijne vaderliefde, hij fchïcp mij'ter on-

„ derfelijkheid. Dit leven is "de zaaitijd"voor de

,, betere wereld; wat ik hier zaai zal ik daar inoog,, den; ik zal daar in dien trap zalig zijn, in welken ik mij hier, door menfchenliefde en veredeling van „ mijzelven, (deze" zijn toch het oogmerk en het we,, zen van alle ware Godsvereering) de gelukzaligheid „ waardig gemaakt heb." Leg deze groote waarheden ten grondflage uwer deugd, ja! tendfbewegelij-

ken grondÖag derzelve! Jezus Christus, mijn

dierbare Verlosfer verhaalt in zijn volksonderwijs van* eenen man, die zijn huis opeenen zandgrond bouwde. Er viel een zachte regen, en dat huis domein, omdat het op eenen zandgrond was gebouwd. Men had ook een huis op eene deer.rots gebouwd. Stroomen gonsden, dormen loeiden, doch hetzelve dond onbewegelijk, want het was op eene vaste rots gevestigd. Gemelde waarheden zijn een onbewegelijke rotsdeen. Daarom gebruik de fchoonde uren uws levens , ln welke gij met vrijere en opgehelderder oogen der ziel zien kunt, om uzelven, aangaande deze grondwaarheden , hoe langer hoe meer te overtuigen! —~

Poog verder, om eene volmaakte kennis te verkrijgen van al de phgten, welke op u als lid der menfchelijkc roaatfehappij, als burger van eenen ftaat, als vader echtgenoot, vriend — en in het algemeen als mensch in de onaerfcheidene betrekkingen uws levens op u rusten, en del den voortgang en het vorderen in de gekende pligten tot de hoogde en onverbrekelijkde wet #ller uwer daden. —£ijt gij zoo voorbereid, onderneem dan dc gewigtige 0$ be-

Sluiten