Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het héulsap (OPIUM') Ift de geneeskunde. TI3

gebragt na de aanwending van het Opium, hoeh doof eenige fcheikundige ontbinding, noch door andere redenen aangetoond worden. Het ftaat ons nu te bewijzen , dat het Opium tot de hevigfte en fterkstwerkende geneesmiddelen behoort, als beflisiende veelal der Lijderen leven en dood. Zoo dit waar zij, gelijk het in der daad is, zal men ligt toegeven, hoe veel er aangelegen zij, dat men de regelen en wetten behoorlijk wete, om dit gewigtig middel juist aan te wenden, opdat de ziekte met door het ontijdig toedienen van het Opium gevaarlijker of wel doodelijk worde.

Men moet den Geneesheeren, eerder het misbruik van het Opium , dan wel derzelver vrees, om het aan te wenden , verwijten. Wij dienen dan die dwalingen te ontdekken, en de fchadelijke uitwerkfelen in het verkeerd toedienen van het Opium aan te toonen. De herinnering onzer: misflagen, omtrent dit anders zoo voortreffelijk geneesmiddel, zal ons hierin tot waarborg ftrekken.

Het misbruik van het Opium, dus, gefchiedt, of door het te rijkelijk, of te dikwijls en ontijdig gebruik* Hoe verfchillend dit ons ook moge toefchijnen, zij komen evenwel alle uit de eene of andere dezer bronnen voort. De eerde ontftaat uit de oude en geheel wederlegde ftelling, dat het Opium eene bijzonder bedarende en flaapmakende, de irritabiliteit en fenfibiliteit verminde, rende kracht bezitte: de andere uit een verkeerd begrip van het leerftelfel der opwekking (incitationis theorta) en uit eene valfche aanwending van het regte axioma, dat het Opium eene exciterende, en de leveusdadigheid verhoogende kracht hebbe. . Aan gene hebben Geneesheeren van vroe-geren , verfcbeidene zelfs van dezen tijd 5 aan deze de navolgers van brown , zich fchuldig gemaakt. Beide zijn even verderfelijk. .

?ver ,ha misbruik van ha Opium, ontfiaanda Uit at oudere denkbeelden aangaande de kracht van dit middel.

Om de abfolute antifpasmodifche krachten, welke de Artfen aan het Opium toefchreven, hebben zij hetzelve, waar het niet noodzakelijk, ja zelfs waar 't nadee]!g was, gebruikt. Immers uit eene getrouwe waarneming der natuur, en uit de ondervinding blijkt het, dat geen zoo hevig en de levensdadigheid zoo zeefverhoogend middel, noch jn hyperlihenifche aandoeningen in 't algemeen, noch in krampen (fpasmï) van eerten

merg, 180?, No, 3. II by-

Sluiten