Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET HEULSAP (OPTUAt) IN DE GENEESKUNDE. 11 §

deze weldaad, meer dan te voren, verftbken werd; omdat bet Opium, de abfolute bedarende kracht misfende, niet dan door fommige voorwaarden flaap veroorzaakt.

Volgens een ouder gevoelen, zou het Opium eene uitwafeménde en zweetdrijvende kracht bezitten. Tot deze dwaling is men weggefleept geworden, doordien men in verfcheidene ziekten', bij voorbeeld , in heete uitflagsziekten, kinderpokken, mazelen, roodvonk, als ook in kwaadaardige gal-, zinking-, zenuw-, rot-, vlekkoortfen, enz., met het grootfte nut het Opium, om deszëlfs diaphoretiCche krachten gebruikt heeft ; hier- ' in, zoo als men zeide, vele andere zweetdrijvende middelen (Judorifera) overtreffende.

Deze zijn de voornaamfte, uit de oude ieerllelfels ge« fpr-otene , misbruiken van het Opium, Het is mijn oogmerk niet over verfcbillende dwalingen te fpreken, door bijzondere behandelingen van ziekten na te fporen, ontftaande uit het Opium en andere narcotifche middelen; of aan te toonen, in welke ziekten het Opium boven zeer vele andere exciterende middelen zeer voegzaam had moeten aangewend, in welke vermijd, en wederom toegediend worden; en in welke eindelijk zachtere middelen van grooter nut hadden geweest. . -

II. Over het misbruik van het Opium, ontfiaanda uit de nieuwere denkbeelden aangaande de kracht van dit middel.

Tot de neilzaamfte waarneming der nieuwere Genees? kunde, behoort vooral deze: het Opium heeft eene exciterende, dat is: de levensdadigheid van het geheele Organismus verhoogende kracht. Deze kwalijk begrepene en valsch aangewende waarheid, ftrekte voorwaar voor de beoefenende Geneeskunde van onze eeuw tot merkelijk nadeel Laten wij dit nagaan.

Verlchcidene nieuwere Geneesheeren hebben dus geredeneerd: „ Het Opium is uit het geheele getal der 5, ardennen het fterkst opwekkend middel; de meeste „ ziekten van onze. eeuw zijn van eenen afthenifchen „ aard; daarom kan dit geneesmiddel niet dikwijls ge-

noeg aangewend worden, weshalve-wij hetzelve da•* gelijks moeten gebruiken." Deze dwaling is uit eena fioute beredenering van dit middel omftaan, waarom ;k zeer ligt zal te ontdekken zijn, in welke geII 2 val-

Sluiten