Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ïl8 OVER HET MENIGVULDIG MISBRUIK, ENZ.

migen de kwik met het Opium. Een nuttig gebruik van dit exciterend middel, op denzelfden tijd vereenigd met de zoogenaamde antifyphiütica, kan fomtijds zeer heilzaam Zijn; daar het Opium als een fpeciiicum en antidotum tegen het Venusfmet, door Engelfche en daarna ook door Duitfche, Italiaanfche en Hollandfcbe Geneesheeren aangeprezen, zeer verderfelijk is. Hoe zeer ook door het Opium verfcheidene toevallen dezer ziekte kan verzacht of weggenomen worden, kunnen wij evenwel geenszins ftaande houden, dat door deszel'fs kracht de Venusfmet geheel genezen is geworden. Ik heb zelfs door ondervinding geleerd, dat door het Opium alleenlijk de uitwendige gedaante dier ziekte veranderd en beter werd; deszelfs uitwendige toevallen werden doorgaans voor een gedeelte weggenomen ; de ziekte verborg zich , als 9t ware, onder eene andere gedaante; doch, eenige weken, zelfs maanden daarna, kwam diezelfde ziekte, welke de Geneesheer en de Lijder dachten te boven te zijn, verfehrikkelijk en zeer hevig terug. Voorts zijn mij verfcheidene gevaarlijke en fchadelijke voorbeelden bekend, welke uit een al te groot vertrouwen op de antivenerifche kracht van het Opium ontftaan zijn. —

Gewagen wij hierbij nog duidelijkheidshalve met een enkel woord over de uitwerking, welke uit de te lterke en hevige opwekkingen van het Organismus, door bet misbruik van het Opium ontftaat.

Op dezen hevigen roes volgen zeer lastige aandoeningen van zwakte, ontfpanning, gevoelloosheid, onrust, angst, flapeloosheid, hoofdpijn, enz. welke voorwaar niet tot herftelling van den lijder medewerken; waarom ik ook dikwijls de genezing van die aan eene chronifche afthenie laboreerden , door het ' ontijdig toedienen van het Opium, gedurende verfcheidene weken, heb zien vertragen. Men moet hierbij nog de zeer bekende waarneming in 't oog houden, dat het Opium de appe« üjt ftoort en vermindert.

ï>8

Sluiten