Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U e WAARHEID. Ï4Ï

fcheen te onttrekken blies zij de ontvlammende vonk gedurig meer aan. In het kort hij vorderde eindelijk, dn zij den hoogen prijs harer gunst zelve bepaalde. Half gebelgd fcheen zij nu met moeite eene neiging te onderdrukken , die zij reeds zoo zeer verraden had. Zij dreigde bezwijkend, hij fmeckte gedurig dringender. — „ Al uw goud", zeide zij eindelijk, „ vermag niets over mij; mijn hart is echter reeds lang „ uw Haaf. Tot eenen langen wederftand tegen den

geüefden te zwak, zoeken wij vrouwen alleen ver« 5, goeding in onze luimen."

„ Spreek, fpreek", riep de verrukte saddijg , „ fpreek , „ laat uwé luim gebieden."

„ Eene kleinigheid, Hechts een geregt, naar hetwelk

ik eene fterke begeerte heb, laat mij dat terftond in „ uwe tegenwoordigheid genieten."

„ Welk? al zoude ik u ook het kostbaarfte moeten

opofferen, het is het uwe."

„ Meen, Lieve! het kost uflechtseënwoord. Laathet 9, zwarte rijpaard van den Cham Aagten, en geef mij „ de lever."

,, Gij eischt mijn leven! De Cham zal mij den kop ^, laten afflaan."

,, U, wien hij meer gelooft, dan zijnen Vizier, dan jS het ganfche rijk?"

,, Neen, ik kan niet liegen!"

,, En ik niet blijven !"

Zij fprong op; hij hield haar vast en gedurig al vaster, hoe meer zij zich aan zijnen arm onttrok. Zij dreigde, hij vleide en beloofde ——

Met het aanbreken van den morgen verliet hoschendan het leger van den armen ftalmeester. Zijn bloed werd thans koelder, en nu eerst keerde het verftand terug, doch een heer van verwijtingen verzelde het. Wat hebt gij gedaan? Hoe kunt gij den Cham onder

de oogen komen?' Wanneer hij beveelt: saddijg,

Iaat mijn rijpaard zadelen; zal ik dan zeggen, Heer, bet is ziek geworden, en dezen nacht geftorven. Hoe! wat! zal hij fchreeuwend uitroepen, mijn rijpaard, dat gisteren nog zoo gezond was? — gij liegt — gij hebt het verkocht of om het leven gebragt." Houwt

den booswicht in ftukken! • Of zal ik de waarheid

zeggen ? — Groote Cham! uw Haaf heeft den dood verdiend. Eene fchoone verleidfter heelt de lever van

uw

Sluiten