Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAFEREEL VAN BEN GODSDIENST IN SPANJE. ïgp

ïiaar weder ten huize van de Dame, alwaar zij wordt uitgekleed.

Behalve deze, WOrdeti echter nog eene menigte andere jjeiligen bij de Spanjaarden vereerd, welker getal, van tijd tot tijd, met nieuwe vermeerderd wordt, die meestal uit de Bedel-Orden genomen worden.

Voor weinige jaren leefde nog in Andalufie eefi Capücijner Monnik, dis zich door winderig prediken over de Zendelingfchappen, en door zijne zonderlinge levenswijze de algemeene bewondering en den roem van heiligheid, reeds bij zijn leven had verworven. Er werd een boek over hem gedrukt, dat met zijne beeldtenis verfierd was, en waarin zijne wonderwerken verhaald werden. De vereering van het gemeene volk ging zoo verre, dat hij niet over de ftraten konde gaan, zonder met eene verfcheurde kap in zijn klooster terug te keeren; want goodra hij de voeten op ftraat zettede, drong het volk van alle kanten, met mesfen en fcharen gewapend, op hem aan, om met eerbiedigen ijver een ftuk van de kap des Wondermans af te fuijden, welke dan als heiligdommen en wondermiddelen bewaard werden, op die wijze kostte zijn uitgang, elke reize, het klooster eene monnikskap; doch die fchade werd rijkelijk vergoed, door de gefchenken der aandachtigen, en de keuken en kelder van het klooster bevonden zich heel wel daarbij.

In het algemeen wordt in Spanje aan de monnikskappen , inzonderheid der Franciscanen, eene groote kracht toegefchreven , en de meeste ftervenden, vooral wanneer zij hun eigen gewisfe niet vertrouwen, laten zich bij, en nog wel voor hun affterven, in eene monnikskap hullen, waarfchijnlijk om, aldus vermomd te Ügter den hemel te kunnen influïpen. Men ziet ook zeer vele kinderen op de ftraten, die om dergelijke reden, of uit kracht van eene gelofte, met monnikskappen gedekt gaan.

Er is ook doorgaans geene ziekte, geen kwaad, geen onheil, waar tegen de bijgeloovige Spanjaard niet een geestelijk middel weet. Zelfs de grooten en aanzienlijken gelooven aan zulke wondermiddelen, en hebben Keliauien onder hunne familiekleinooden. Het is ook door de nieuwspapieren bekend geworden, hoe voor dertig of veertig jaren, de gemalin van den Spaanjchen

Am-

Sluiten