Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100 TAFEREEL VAN DEN GODSDIENST IN SPANJE,

Arabasfadeur te Parijs 9 aart haar doodkrank kind* oin hetzelve te redden, heilige overblyffelen en klisteren liet toedienen, dewelke echter, zoo min als de Gêneesheeren , het kind bij het leven jniet konden hou-" den. In zulke gevallen, weten nogtans de Priesters zlci! altijd er uit te helpen, om hunne wondermiddelen ïn achting te houden; men wendt als dan voor: de zonden zijn te groot geweest; of:; men had te weinig geloof; enz. —- De Geestelijkheid drijft openlijk koophandel in wondermiddelen. Zoo zijn er, bij voorbeeld, . kloosters, welke fchouderrrtantels-Verkoópen, die dengenen, die ze draagt, onkwetsbaar zullen maken. Zpu men wel gelooven, dat zelfs een Spaan<fche Zeevoogd, de reeds genoemde barcelo , zich onkwetsbaar achtte, omdat hij zulk een' fchoudermantel droeg, en niet fchroomde dit openlijk, in gezelfchap, in goeden ernst te zeggen (*)?

Dergelijke voorbeelden zou men nog in menigte kiinncn opnoemen, doch wij voegen er, tot ftaVlng vait ons gezegde, alleenlijk het volgende bij: In het jaar 1791, ontrond binnen Madrid op de groote Marktplaats, Plaza Mayor, een verfchrikkeüjke brand, welke zich , ook wegens de fiechte gefteldheid der blnschmid-» delen, fpoedig uitbreidde, en de ganfche Hoofdltad in gevaar bragt. Men nam, in dezen nood, als naar ge* WOOttte, de toevlugt tot geestelijke hulpmiddelen. Mén' rigtte op de markt een altaar op; men las Misfen; meri bezwoer den brand; men droeg het Hoogwaardige ia procesfie over de markt om. De Heilige rochus, als de J3rand-Patroon der ftad, werd tegenover den brand geplaatst; doch als het wonderwerk, dat men van hem, verwachtte, niet volgde, deed een Monnik eene plegti-

ge-

(*) Men 'denke ecliter niet, dat bet In Spanje te eeneffiaal ontbreke aan zulkén, die met deze kinderachtige grol* len den fpot drijven. Een geestig Weekblad(chrij»er te Mddrjd, gaf voor eenige jaren ih zijn Blad, Et Penfadoi' (De Denker) geheeten, fchertfendè den raad* Men moest al de Spaanfche troepen Van ichoudermantels voorzien » hoedanige zeker klooster .te koop veilde, en waardoor roe'1 tegen alle wonden en kwetliiren beveiligd was, en moest men met deze onkwetsbare maufchappen, de rottige Vesting Gibraltar gaan beltonnen.

Sluiten