Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PINKSTERFEEST PLEGTIG TE VIEREN. 197

Toen nieuw ontvlamde hoop de twalef Heilgezanten Reeds naar het Heiligdom, vol eerbied, had gevoerd: Hier» afgezonderd in een bidvertrek des Tempels, Scheen elk door 't reinst gevoel van jezus liefde ontroerd. Neen, Gij vergeet ons nooit, zoo luidt hun zucht totjEZus, Uw woord blijft eeuwig waar, hoe ook ons lot moog' zijn, Gij toch ocJJ.' ons plaats in 't huis des eeuwgen Vaders. Och! dat uw wederkomst, -op de aarde, ras verfchijii'! Intusfchen heiligde heel Isrel de eerftelingen Des blijden oogsts, aan god, en 't priesterlijk gebed Steeg van voor 't outer op. 's Volks iofzang vierde plegtig 't Geducht verkondigen der eeuwge Zedewet. Dan ijlings beeft natuur, de lucht, op 't fterkst bewogen, Ruischt, vreeslijk dwarlenddoor der zuilen gaanderij, Die't Heiligdom omringt, en doet heel de aarde davren. Eenfteiamig roept al 't volk: Jla. Almagt! fta ons bij! Ligt weekt zich 't eeuwig regt aan fchennen van gods wetten» Waarnaar verbergen we ons! De ftorm bruist dondrend voort j De deur van 't bidvertrek der Galileers barst open; Terwijl voor 't oog des volks de aloude vuurzuil gloort, 't Gehuil des wervel winds verliest zich hier in kalmte: Gods woord in 't ftilst gefuis, met fchiurend licht omhuld. De menigte is ontzet; zij twijfelt; zij bewondert; En 't heerlijk twalef tal is met gods Geest vervuld, Ja, 't ongefchapen licht, verzinüjkt zich tot vlammen, Èn flikkert plegtig om der Heilgezanten hoofd. Zij denken Godlijk — heel hun aanzijn fehijnt herfchapen; Zij fma.kén 't reinst genot, door jezus hun beloofd. Zij fchildren hun gevoel, in de onderfcheiden talen, Die 't wijdverflrooidc volk in vreemde landen fpreekt, En de overtuiging zweeft, aandoenlijk op hun woorden, Daar '$ volks ontwaakt verftand vooroordeels boei verbreekt. Elk roemt mjssias: ja, de fpruït uit davjds wortel, Hoe nedrig, boe miskent, fchiet Godlijk bloeijend op. Die is de levensboom; zijn fchaduw dekt de wereld, En de eindlooze eeuwigheid omftraalt zijn yruchtbren top. De waarheid zegepraalt op ijdlen waan, op dwaling. De heldre raorgenfter der eeuwge broedermin Strajlt nu van Sions berg tot 'sasrdrijks wijde polen. Elk treedt gods Heiligdom, gewenkt door "jezus, in.

Groote zegenvoile dag! nu was de eenvoudige eerdienst, die de mensch aan zijnen Schepper, aan"zijnen wddoenden Vader verfchuldigd is, van alle zinnelijke beelden gezuiverd, in het helderst licht gefield. De verflrooide Joden keerden naar alle wereldftreken terug , en verkondigden de komst van den zop iang verN 3 wach-

Sluiten