Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAFEREEL VAN DEN GODSDIENST IN SPANJE. 201

Daaronder zijn omtrent 70,000 Monniken, in 212» Roosters, en 36,000 Nonnen, in 1130 Kloosters. ,

De hooge . Geestelijkheid bcftaat uit acht Aartsbis. fchoppen, namelijk dien van Toledo, we ke Primaat des Rijks, Kanfelier van Kastiue, en medelid van den Staatsraad is; ——- die van Sevilic; van St. Jago do Composteila; van Granada; van Burgos; van Arragona; en van Vakncia. De Bisfchoppen zijn vijftig, waaraan echter twee, ontbreken.

De hooge Geestelijkheid, en de Stiften en Kloosters, zijn uitermate rijk, waartoe de loosheid der Priesters, en de bijgeloovige mildheid der Spanjaarden, door hen uitgelokt, het meeste toegebragt heeft; ja het ftond te vreezen, dat de onverzaadbare Geestelijkheid ten laatfte nog het geheele land zoude inllokken; doch dit kwaad is in latere tijden -aanmerkelijk beteugeld. — De Aartsbisfchoppen en Bisfchoppen hebben meestal zeer aanzienlijke inkomiten; men berekent die te zamen op vijf iaillioenep dukaten. Het jaarlijksch inkomen van den Aartsbisfcbop van Tohdo beloopt alleen 300,000 dukaten. Er zijn ontremeen rijke kloosters en (liften; inzonderheid zijn de Karthuizer kloosters zeer rijk; de goederen dier kloosters bevatten dikwijls het grootfte deel der landrchappen , in welke zij liggen, in zich. Zulke vrome ltichtingen ontvolken het land, mergelen liet uit, en vermeerderen de ellende en den lediggang der inwoners, door de onverffandige verkwisting der liefdegaven, welke zonder onderfcheid allen bedelaren, zelfs denzulken die enkel uit traagheid van de aalmoezen leven, ten deel worden. •— Een fierkfprekend

voorbeeld daarvan levert het landfehap Gallicien op, van hetwelk omtrent twee derde deelen tot de goederen der Geestelijkheid behooren; hierom kan ook dat landfehap, offchoon gansch niet onvruchtbaar, deszelfs ar« beidzame inwoners alle niet voeden, des zij genoodzaakt zijn, naar andere Spaanfche Provinciën , en naar Portugal heen te zwerven, om werk en brood te zoeken.

In latere tijden beeft de Spaanfche regering, welke, ten beste van'den Staat, gedurig meer verlicht wordt, hare pogingen aangewend, om dit kwaad op de best mogelijke wijze te ftuiten, en den rijkdom der Geestelijkheid tol nuttiger einden te belteden. Door het verkiezen van waardiger en verdaudiger Prelaten, is de N 5 er-

Sluiten