Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAFEREEL VAN DEN GODSDIENST IN SPANJE. 2TJ

gekookt, een gebraden kalkoen, en eene groote pastei de hoofdgeregten uitmaken. Hierbij komen dan nog üfne wijnen, likeuren, confituren, enz., naar dat ieders beurs kan toelaten. Men blijft tot elf of twaalf uren aan tafel, en brengt het overige van den nacht met fpelen en danferi 4*tff. Men zingt liederen; men fpeelt kleine tooneel (tukken; men bezoekt zijne vrienden en geburen; men gaat de voornaamfte Nacimientos, of geboorteknbben, zijnde meer of min kunftige afbeeldingen van den Stal waarin jezus geboren werd , bezingen; en alles geeft zich over aan uitgelatene vrolijkheid. Nagenoeg op dezelfde wijze, wordt'in

Spanje het feest van den Heiligen joannes gevierd. ' Het feest van den Heiligen antonius, is eigenlijk voor de paarden en ezels. Op dien dag worden, inzonderheid te Madrid, al zulke dieren gewasfchen, gekamd, en met linten verfierd, en door hunne meesters of oppasfers aan het buitenhek der Antonius-kerk gebragt, alwaar dan een Monnik deze dieren, als ook de gerst en haver,, welke de geleiders derzelven medegebragt hebben, zegent, waarvoor hij de helft van dat graan geniet, de andere helft wordt door de eigenaars terug genomen, als eene gewijde fpijze, welker uitwerking op het vee voor zeer groot gehouden wordt. Des nademiddags wordt eene plegtige koetfenvaart gehouden.

. Het feest van den Heiligen isidorus wordt te

Madrid zeer plegtig, ook met eenen gewijden omgang, gevierd.

Plegtige omgangen, of Procesfien, gefchieden zeer menigvuldig, en met groote pracht en (taatfie; inzonderheid die op Pafchen, tot welker opluistering de Grooten alles bijdragen, wat zij van kostbaarheden'bezitten. Zulke omgangen zijn eigenlijk openbare verlustigingen, aan welke voornamelijk 'de vrouwen deel nemen In latere tijden, zijn echter de kinderachtige en kluchtige vertooningen, welke eertijds daarbij plaats

hadden, grootendeels afgefchaft. — De plegtigfte

omgangen , naast den zoo even gemelden, zijn die van Goeden Vrijdag, en op Sacramentsdag, welke het

voornaamfte feest der Roomfche kerk is. . De'

openbare gêefelingen, in de Goede Week, heeft Koning karel Hl, nevens meer andere Godsdienitige zotternijen, verboden. —— Een bijzonder flag van GodsdienO 3 fti.

Sluiten