Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3If5 OVER DE NEIGING OM ANDEREN TE BEHAGEN.

OVER DE NEIGING OJI ANDEREN TE BEHAGEN.

De neiging om anderen te behagen, behoort mede tot de levehdigfte hartstogten, die het menfchelijk gemoed bijzonder eigen zijn. Deze neiging kan als een in het oogloopend voorbeeld van de zegepraal der hoop over herhaalde misleidingen, worden aangezien. Zelfs dezulken, die zich Hechts weinig moeite geven om te behagen, bekennen, dat hun de goedkeuring van anderen , in geenen deele onverfchillig is. Maar, bij het grootlte gedeelte der menfchen, is de neiging om anderen te behagen, heerfchend, en eene bron van duizend gebreken en misflagen; zij verlaat hen zelden vroeger dan in de laatfte levensdagen, wanneer de herinnering van het verledene aliengskens fiaauwer wordt, en zich uitzigtcn van eenen gansch anderen aard voor hunne OOgen openen. De goedkeuring onzer medemenfehen, is zeer vleijende' voor onze natuur; zelfs de nederigfte zal zich niet fchamen te belijden, dat hij maar zei. den in ftaat is om zich boven deze ijdelheid te verheffen.

Maar onder al de pogingen van den mensch , vinden wij er naauwelijks een, waarmede hij zich op het einde menigvuldiger, dan met deze, bedrogen ziet. Het is reeds zeer dikwijls herhaald, en zelfs tot een fpreekwoord geworden: ,, Het is onmogelijk om het ieder„ een van pas te maken, of, om aan elk te behagen;"

• en veranderden wij, met de overtuiging van onze

dwaling, ook ons ftelfel, zoo zou deze waarheid reeds lang eenen algemeenen invloed op onze handelingen ge« had hebben. Alleen de begeerte om anderen te behagen , overleeft iedere andere eerzucht; wij jagen deze fchim onzer verbeelding van dag tot dag na , zonder dat wij door teleurflelling worden vermoeid , noch door

verzuimenis of verachting afgefchrikt. * Zoo is

het ten minfte met het gewone flag van menfchen gele-: gen; doch zij, daar en tegen, die verftand en gevoel hebben, en door opgezamelde ondervinding hun leven veredelden, matigen hunnen wensch om anderen te behagen; zij zoeken de goedkeuring van anderen niet laq-

Sluiten