Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

822 0*/£R DE NEIGÏNG OM ANDEREN TE BEHAGEN.

verminderd. Iedere verdiende wordt door hen verkleind; zij trachten den, in ieder opzigt boven het gewone verhevenen man, uit de hoogere gewesten tot zich naar de laagte te trekken, om zich met hem op denzelfderi Voet van gelijkheid te ftellen, enz.

De baan derhalve, die ons leidt tot de goedkeuring der meeste menfchen, is de baan der middelmatigheids op welke de wandelaar duizend medgezellen aantreffen* en met hen fpoedig hartelijk bevriend Worden kan. Tevens wordt hierbij vereischt, zich, door het toejuichen der vooroordeelen van anderen* bemind te maken; die Sari te tasten, is even zoo veel als hen , die ze koesteren, tot berisping en haat tegen ons aan te zetten. — Eindelijk zal een dim gebruikmaken van de menfchelijke zwakheden, de kunst der vleijerij eri huichelarij, ter bereiking van het gewenschte doel, de goedkeuring der meeste menfchen, behulpzaam zijn kunnen.

Wie echter volgens rede en Godsdienst gelooft ^ naar een hooger en edeler doel gewezen te zijn , en het bewandelen Van dezen flechts vlugtig aangeduiden weg verfoeit, die achte de goedkeuring eener groote menigte menfchen van weinig waarde en gansch niet vereerend. Alleen de goedkeuring van edele menfchen ftrekt ons tot eer ;■ de goedkeuring des grooten hoops is verdacht, en de ver'fta'ndige man gaat haar te keer, even als phocion, wanneer ze hem te beurt valt. De goedkeurende flena van brave, beminnenswaardige, deugd, zame menfchen is, als het ware, eene plegtige bekrachtiging orizer verdienden en talenten.

Over het algemeen is het een karaktertrek Van den zedelijk goeden mensch, bij al zijn doen en laten, altijd eerst naar zijne eigene goedkeuring te dreven, en zich nimmer door de llingerendegronddelling ^.qii'eridira-t-on? 1 te laten beheerfchen. Hij zal gewis, met de grootde zorgvuldigheid, alles vermijden, wat maar eenigzins niet verdaan, of hem ten kwade geduid zou kunnen worden. Doch hij zal nimmer de goedkeuring van anderen aftroonen. Hij kent en befchouwt de goedkeuTing der menfchen als een weerhaan op den toren, die veranderlijk als de wind, heden oost, morgen west wijst.

BÉ-

Sluiten