Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S3« BESCHRIJVING VAN DE VALLEIJEN

volftrekt geene waarde, geen belang hebben in mijn oog, veel minder in mijn hart. Deugd zonder gemaaktheid , bevalligheid zonder vertooning, beminnelijkheid zonder coquetterie; dit alles wordt nog verfraaid en verfi rd door die zedigheid , welke de eenvoudige natuur alleen kan mededeelen en fc'ienken —— zie daar! zoo zijn mijne Waldenzifche heldinnen. Indien ik tot een dichter_geboren ware, d n zouden zij gewis de voorwerpen mijner zangen wezen !. ...

De kerken van de val/ei van St. Martin, gelijk ook die der andere vallenen waren voorheen ongelijk talrijker dan zij tegenwoordig zijn Wij hebben niet meer dan dertien Lei raars, die van Pral, van Maneille, van Vüle-Sêche, van Pomaret, van Pramol, van St. Germain, van Prarustin, van Angrogne, van St. Jean, van Rova, van la Tour, van Villard en van Bobbi. Oi de (tukken en acten, welke leger in handen heeft gehad, maken gewast van de Leeraars van Rodoret, Macel, Faët, Faluc, Revangier, Taillare, Bonnels, Besfe, Val-Guichard en van la Combe des Charbonniers ; doch die pïaatfen zijn thans niets anders dan kerspels of vereenigd met die dertien kerken, welke wij reeds hebben opgeteld.

Wat nu de vallei van Clufon of van Prage/a, welke ftoot aan die van Péroufe en van St. Martin, aangaat, de Waldenzen hebben in dezelve zes zeer bloeijende kerken gehad tot in 1727, maar, ingevolge ee e ruiling tusfchen het huis van Savoije en van frankrijk, hebben al degenen, die aan hun geweten en overtuiging getrouw wilden blijven , moeten vertrekken. De voornaamfte dezer kerken waren die van Mtntoules en van .Ü4(aux,

De Waldenzen zijn desgelüks zeer fterk in getal geweest in de valleijen Qjieijral, van Mathias en van Méonc; maar zij zun van daar geheel en al verdreven, in 1603. door Hertog kar' l - km ma nu el» Zoo is het ook yeweest in het Marquifaat van Sallu. fes ten zuidoosten vao de vaüei van Luzerne, waar onze voorouders vele ker! en hebben bezeten, doch dezelv zin, hun in i6v,ontnomen. Deaanmerkelijk ft«idezer kerken waren die van Provighem, Biolet, Hie-.onet en Pajlane

ï&nU, Camptllatj y ^ubiane , Briqueiras , Gareu

gti.

Sluiten