Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OF VREESSELTJKE GEVOLGEN VAN VERDARTELING, ENZ. 237

De overwinning fchijnt san hare zijde over te hellen. R»eds> flaat het een uur; nog is het gruwelijke opzet niet ten uitvoer gebragt; nog is de terugkeértjig op het verlaten pad, der deugd voor hem mogelük. Het (laat twee uren, en de ongelukkige wankelt nog Iteeds tusfcher. berouw en misdrijf; maar ach! hij is te zwak, #n .bezwijkt onder de magt der ondeugd. Om drie uren begeeit hij zich, gewapend met her. gefcherpte mes, bloeddoriïig raar de woning zijns verleiders, die hij gefloten vindt. Hij klopt aan, noemt zijnen nsam , en de deur wordt hem geovend. Geheel wanhopig ijlt hij naar het bed van richmond. Schandelijke verleider ! roept bij op eene vreeslijke wijze, trekt het mes en doorboort het hart van den flapenden; hij geeft hem nog eenfse fte. ken in den onderbink, tn mishandelt hem voorts op eene wreedaardige wijze. Het, bloed dès vermoorden (pat tegen deft wand en grond, en bezoedelde den moordenaar. De bediende des e .riten fchiet toe, om zijnen Heer bij te liaan, maar wordt van traumund op eene gelijke gruwelijke wijze doorboord.

Ijlings vlood nu de moordenaar van daar. Reeds brak da dag aan toen hij te W*** aankwam, waar juist een 'zeker ambt naar uit zijn venfler lag, hetgeen eiken morgen zijne gewoonte was. Tot zijne verfchrikking ontdekte bij den jongen traumund, dien hij zeer go'-d kende, geheel bebloed en nog altijd met het mes in de band, gelijk een onzinnige over zijne hoeve loopen. De ambtenaar ontftelde bij dezen vreesfeliikcn aanblik, en vermoedde te;(tond een ongeluk. Gezwind fpfong hij te paard, en reed in vollen galop naar de ftad, om daar iets naders te vernemen. Op"weg onu moette hij verfcheidene geregtsdienaars, die den moordenaar vervolgden. LJij keerde nu met dezen terug en vertelde heu , wat hij gezien had.

De geregtsdienaars vervolgden den misdadiger terftond op het iponr. Niet ver van W*** bereikten zij eene eenzame hut, Waar zy ingingen. Hier vonden zij den moordenaar llapende. De bewoners der hut waren bij zijnen aanblik ontileld geworden , en hadden hem niet willen inlaten Maar hij had hen met het mes gedreigd, indien zij héraTch'uIl* plaats dunden weigeren. De geregtsdienaars bynden hem op zijn leger, en bragten traumund, die er alierfchrikkelijksc Uitzag, naar de ftad.

Het geregt onderzocht nu zijn misdrijf, en veroordeelde hem, daar juist toenmaals de doodflrnf in dit land opgeheven was , tot eeiie gevangenis, te water en re brood voor zijn gaufeben leeftijd, en tot eene gee<eling van twee hon. derd Hagen, die bij op vier verfchillende tilden van het iaar ontvangen zou. Slechts viermaal des jaarsWanneer namelijk de tuchtiging aan hem gefebietkie, kreeg bij daglicht -e zien

Eenige jaren lang leeide de ongelukkige indezen vreesfelijken toeUnd, teen bij, oedsr da wreeds flagen van zijnen

Is 9"

Sluiten