Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUURHISTORISCHE AANMERKINGEN, ENZ. 35É

da andere huisvogels, alwaar hij echter, wegens zijn doordringend gefchreeuw, in aen kwaad gerucht is, waarom hij ook door browne: Gallus clamofus wordt genoemd. Ondertusfchen laat hij dat onaangenaam gefchreeuw niet hooren, dan bij zekere gelegenheden; b» v., bij naderende veranderingen in den dampkring; wanneer hij broeden, of zijne jongen in veiligheid brengen wil; ook wanneer hij vreest dat men hem grijpen zal. Wanneer, onder een aantal Parelhoenderen, één vervolgd of gewond wordt , maken al de overige eene gemeene zaak, en heffen te zamen het hun eigen gefchreeuw aan. En alzoo kan er doorgaans niet 'het geringde voorvallen, zonder dat de huisheer het gewaar wordt.

De zwaarheid van het lijf, gepaard met de geringe uitgebreidheid der vleugelen, is oorzaak, dat deze vogel niet ligt over de boomen heen kan vliegen, op welke _ hij zich voor het overige gaarn onthoudt. Als huisvogel, zet hij zich gewoonlijk op den top der daken, en fpeelt aldaar den hofmeester. Want offchoon hij veel kleiner is dan de kalkoen, valt het hem, door Zijne gezwindheid, niet moeijelijk, dien te overheeren. Hij pikt hem wel twintigmaal met den bek, eer dezelve er aan denkt om zich te weer te ftellen. In het gemeen moeten al de overige huisvogels, de paauw alleen uitgezonderd, voor hem wijken.

De Parelhoenders van St. Domingo, werden in het jaar 1508 door de Genuezen naar Zuid-Amerika gebragt , alwaar zij zich in de Spaanfche Bezittingen volkomen genat ur altfeerd hebben. Zij zweven aldaar in de bosfchen en omheinde grasplaatfen (Savanes) ongehinderd om. De Heer parmentier, [fchrijver dezer Aanmerkingen] wenschte te weten, welken invloed deze verandering van luchtftreek op de levenswijze van dien vogel gemaakt mogt hebben, en gaf derhalve aan eenen jongen Natuuronderzoeker, den Heer damart , die door de Regering naar de eilanden onder den wind gezonden werd, last, om op plaats en oord alle daadzaken op te zamelen, welke over dit ftuk de noodige ophelderingen geven konden. Hij kwam, nadat hij de gele koorts en de woede der Negers ontworsteld was , gelukkiglijk ter plaatfe zijner befiemming aan. Het resultaat zijner waarnemingen is als volgt:

„ Het Parelhoen heeft zich in St. Domingo vol-

• maakt

Sluiten