Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

263

DE ZEDEN EN GEBRUIKEN

vreeze van het niet gelukkig te zullen vinden. Nu verdween al mijne vreeze. Maar te veel heb ik nog te zeggen , om het in dezen brief te kunnen omvatten.

(Het Vervolg in No. 7.)

DE ZEDEN EN GEBRUIKEN DER INWONERS VAN SPANJE.

De zeden en gebruiken der Spanjaarden hebben nog veel, dat hun alleen eigen is, veel bijzonders , en vertoonen nog eenige merkteekenen van de vorige ruwheid; hoewel de befchaafdheid in latere tijden veel gewonnen heeft, en nog fteeds toeneemt.

De levenswijze des gemeenen volks en der geringde llasfe, te Madrid, vormt een zeer treffend contrast , Biet het prachtig leven der grooten. Nergens zal men misfchien zoo veel bittere armoede en diepe ellende bij zulke uitfporige weelde, in ééne ftad bij elkander'vinden, als te Madrid. Men ga flechts door de kleinere üraten en naauwe liegen, bij de muren dezer hoofdrad , en men zal dra zien, dat hier de uiterlte behoeftigheid hare woning gevestigd heeft; want overal vertoont zij zich , met al de jammerlijke gevolgen van ellende en gebrek. De Itraten loopen vol van kinderen, met morfige vodden en lompen bedekt, welke'dikwijls niet toereikende zijn om hunne naaktheid te verbergen. De vrouwen. zitten, in geen betere kleeding, aan" dé deuren, en houden zich gewoonlijk bezig, met hare kinderen, mannen, of vriendinnen het ongedierte af te vangen.

Hier houdt alle volkseigene kleederclragt op; de armoede toch is in alle landen op dezelfde wijze gekleed, namelijk in vodden. Men ziet hier niet eenmaal eene muts op het hoofd der vrouwen; zij gaan mét hangende haren, en hare door kommer en hevige driften, nijd, afgunst, wraakzucht, enz. verteerde, bleekgele leelijke aangezigten, de wilde dreigende blik harer vurige oogeu, en de verlknschte boezem, vertoonen

Sluiten