Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER INWONERS VAN SPANJE. 2ÖQ

in haar een levendig afbeeldfe! van eene helfcbe razernij. Aan dit alles beantwoorden de woningen van dit volk- volkomen; het zijn armzalige hutten, dikwerf alleen van klei opgehaald. In een erbarmelijk hok , dat tot hun verblijf moet (trekken, zijn niet zelden verfcheidene huisgezinnen als honden te zamen gepakt; eene opening in den wand, met een luik, vervult de plaats van een venfter, waardoor het daglicht in de ellendige woning valt. Al het huisgeraad beftaat in

t 1 'f'i1 0t?uZij'n best gnomen, uit eenige oude gebrokene of breekbare ftoelen. De bedden dier ongelukkigen beftaan meestal uit matrasfen, enkel met ftroo gevuld, en op deze liggen oud en jong onder elkanderen op den grond neder; want bedfteden zijn bi} zulke lieden wat zeldzaams. Vele hebben niet eenmaal zulke ftroomatrasfen, maar leggen zich neder op hunne kleederen, die zij des nachts uittrekken, en dekken zich

ook met dezelve toe. Hun keukengereedfchap

zijR eenige weinige potten, om in te koken, en het water te bewaren. Om te eten, bedienen zij zich enkel van een' aarden fchotel, en houten lepel; in ftede van mesfen en vorken, gebruiken zij hunne vingeren. Hunne haardftede is eene aarden koolpan, (jBrasfero) welke tevens dient tot het bereiden der fp'y'zen, en om zich daarbij te warmen.

% Op die wijze leven gemeenlijk de daglooners en geringe arbeidslieden, in Spanje; zij flijten hunne dagen in kommer en gebrek. Het genot der natuurlijke liefde is het eenige, dat hen in zekere mate fchadeloos (telt; ook zijn hunne huwelijken doorgaans zeer vruchtbaar. Zij trouwen zonder vooruitzigt of overleg, leven zorgeloos bij den dag voort, en brengen hunne kinderen op, zonder zich over hun toekomftig lot te bekommeren. Zij dragen hunne ellende met Stoïfche ongevoeligheid. °

De gewone kost dezer lieden beftaat in oliefoepen, met mjen, erwten of boonen, en aardappelen; en in groen moes, 0f mjen en knoflook, zonder vleesch gekookt. Want gewoonlijk wordt het moes enkel met olie fmoutig gemaakt, en wanneer ook deze ontbreekt alleen met peper gekruid, en in water gekookt Vleesch is voor zulke lieden eene hoogst zeldzame fpijze Eertijds , toen de ftierengevechten nog toegelaten werden^

kon-

Sluiten