Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37» ÖE ZEDEN EN GEBRUIKEN

Zij die geheel arm zijn gaan blootshoofds. Hand.

fchoenen worden onder de vróuwen in Spanje weinig

gedragen. De boeren-vrouwen dragen even zulke

fchoenen als hare mannen; ook "beminnen zij bonte of ligtgekleurde rokken, met een' breeden rand; zij dragen insgelijks een' zoo langen halsdoek, dat de beide einden op den grond zouden nederhangen, indien zij

die niet, gelijk gewoonlijk over elkander fioegen.

In de ftreek van Burgos dragen 'de getrouwde boerinnen zwarte wollen paruiken, welke'twee breed gevlochteue ftaarten hebben, die tot aan de middel neerhangen.

Behalve den opfchik, welken de Spaanfche dames zoo overvloedig aan de handen, vingers, en hals, in de ooren, en in het haar dragen, hebben zij, bij de nachtelijke wandelingen in den zomer, nog een bijzonder tooifel, namelijk lichtende Johannes-wormpjes, welke

zij aan draadjes in het haar binden. Rood haar

wordt voor eene fchoonheid gehouden; hierom zijn er

ook vrouwlieden, die zich hooggeel poederen.

Blanketten is in geen gebruik. De 'mode van twee

horologien te dragen, heefc ook bij dc Dames ingang gevonden. Alle zXvierige Heeren en Juffertjes laten ten minfte thans twee horoiogiekettingen of bandjes zien.— Een pronker uit den burgerftand "wordt Majs, en eene pronkfter Maja geheet en.

Wijders behoort nog tot de bijzonderheden van de zeden der Spanjaarden, liet nog zeer gebruikelijk degendragen, waardoor men zich van het gemeene volk poogt te onderfcheiden; als ook het brillendragen, op de ftraten en bij het wandelen, door hetwelk eertijds de ftuderenden en geleerden zich wilden doen kennen. I Lieden van eenige beduidenis, dragen ook gewoonlijk eene fnuifdoos in de hand, welke ten minfte van zilver moet wezen.

Tot het paardrijden, worden doorgaans hocge zadels gebruikt, en ftijgbeugels (naar de wijze der Moorer.) welke uit eenen houten fchoen of pantoffel beftaau, "Waarmede men zeer gemakkelijk rijdt.

De Spanjaarden hebben ook hunne eigene manier van tabakrooken; want zij ziin groote liefhebbers van rooktabak. Namelijk, de Spaanfche tabak wordt in kleine ltengeitjeg gefponnen, Cigarros genaamd; elk. derzelven is ruim. een vinger lang, doch niet zoo dik-;

de

Sluiten