Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§}8 BE ZEDEN EN GEBRUIKEN

aan die fchamele woningen den grootfchen naam van Glorias.

De hooge Spaanfche adel, de Grandes, die ook zeer hoog van zichzelven gevoelen, ja wier hoogmoed dikwerf geen palen kent, maken doorgaans buitenfporige verteringen, en verkwisten onnoemelijke fommen aan geheel nuttelooze pracht. Zij wedijveren niet flechts önder eikanderen, in de uiterfle praai en weelde, maar zelfs met het Hof, hetwelk zij ten minfte in pracht zoeken naar te volgen, Hierom houden zij ook eenen talrijken ftoet van bedienden, onder welke de opperfte hoogklinkende titels voeren. Men heeft daar Paadr jes, Hofmeesters, Stalmeesters, Kapellanen, Secretaristen, Kanfeliers -— want ieder Grande heeft zijne eigene Kantèlarij —— Rentmeesters, Kamerdienaars, Koks, Jagers, enz., enz., benevens een groote menigte livreibedienden, Opwachters, Lakeijen, Huis-en Stalknechts, enz. Eertijds waren de bedienden, en inzonderheid de jagers, uitermate rijk in goud en zilver gekleed. Dan de Regering heeft in latere tijden die

pverdrevene luxe hierdoor geftuit, dat zij alle gouden en zilveren boordfels op de livreijen verboden heeft, en nu zijn dezelve heel eenvoudig.

Overeenkomftig met den hoogen toon, welke hier bij de Grandes heerscht, zijn ook hunne woningen, meubelen, gereedfchappen, kleeding, en tafel met de uiterfte pracht ingerigi. Gouden en zilveren vaatwerk en tafelferviezen, goud en zilver beflag en andere kostbaarheden , juweelen en briljanten, worden in de paleizen der grooten in menigte ten toon gefteld. Alomme heerscht in dezelven eene opgezwollene Oosterfche weelde, en dikwerf eene tot wanstaltigheid overdrevene ijdele praalzucht.

De (lallen zijn opgevuld met een menigte fchoone gaarden en moedige muildieren, bij welke wederom allerhande ftalbedienden gehouden worden. Op prachtige equipagien ftellen deze grooten een' uitermate hoogen prijs, en zoeken eikanderen daarin de loef af te fteken. Zij laten daarom ook de kostbaarfte wagens en paardentuigen uit Engeland komen, en wenden alles aan, om openlijk te fchitteren en opzien te verdekken.

Ook aan de tafel hefteden zij aanmerkelijke fommen, $n frachteü hierin bijzonder uit te munten» Eene me-

5%

Sluiten