Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN 'SMEN-SCHEN SCHEPPING.

293

eptredcn , en den Christelijk en Godsdienst verflijten voor een' ijdelen droom, den damp van een dweepziek brein, eene uitvinding van looze Priesters of geüepene Staatsmannen, kan het niemand vreemd danken, indien onbedrevene jongelingen en ongeoefende verüanden , zoowel als loslevers en wellustelingen, zich onder dien ftaadaard begeven, en aan losbandigheid, aardszinnelijkhad en drift den ruimen teugel vieren. Gelijk wij, aan de eene zijde, de onderlinge wei vaart en geluk grootelijks kunnen bevorderen, nebben wij het, aan de andere zijde, in onze magt, elkander te benadeelen te bedriegen en te pijnigen: hoewel onze magt, tot Wijze en weldadige oogmerken, in beide gevallen beperkt, 'en onze pogingen dikmaais verijdeld worden. In zoo ver. re, echter, wordt het gebruik daarvan ons toegelaten, om ons bevindelijk te doen gewaar worden , dat wij zoodanig een vermogen bezitten, nevens de natuurlijke goede uitwerkfels van het eene, en de heillooze ge.vol» gen van het andere.

Wat ook het eigenbelang en de vermetele hoop mo* gen inboezemen, waarheid en valschheid, goed en kwaad, zijn in hunne natuur onveranderlijk, en zullen, vroeg of laat, alleronfeilbaarst hunne bijzondere uitwerkfels voortbrengen, in de gewesten van alle vrij werkende wezens.

Wij mogen, indien wij willen, ons zeiven bedriegen door fijngefponnene droggronden en kundig uitgedachte verzinningen; door bewijsredenen , van onze driften ontleend , of door vernuftige geleerden ons verfebaft; wij mogen, indien wij willen, de aanwezigheid der lucht ontkennen, omdat wij haar niet kunnen zien, de onmetelijkheid der ruimte, omdat wij haar niet kunnen bevatten, de vereeniging van ziel en figchaam, omdat doffe en geest in hunnen aard wezenlijk pnderfcheideh zijn; maar deze onze dwaasheid zal in de wezenlijkheid der dingen geq. ne verandering te weeg brengen, en kan alleenlijk dienen om onze zwakheid, ligtvaardigheid en blindheid in het licht te dellen.

Indien de opvoeding behoorlijk ingerigt, en de jeugdige gemoederen de beginfels van liefde tot de waarheid, Godsvrucht en menschlieveudheid wierden ingeprent; indien dezelve door goede voorbeelden gefterkt, ca de hoofddriften krachtig aangezet en tot' gepaste T 3 w-

Sluiten